pre investorov.

Dňa 14.6.2018 vydala spoločnosť Lucron svoju historicky prvú dlhopisovú emisiu v celkovej menovitej hodnote 10.000.000,- EUR. Ide o dlhopisy s 5-ročnou splatnosťou, nulovým kupónom a emisným kurzom 80% z menovitej hodnoty ku dňu vydania dlhopisov. Pri týchto podmienkach ide o ročný výnos pre investorov na úrovni 5%. Ručiteľom emisie je luxemburská materská spoločnosť Lucronu - Ikopart 1 S.A.

Dlhopisy sú obchodovateľné na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.


Stiahnuť prospekt cenného papiera


Stiahnuť auditovanú ročnú závierku k 31.12.2018


Stiahnuť ročnú správu emitenta k 31.12.2018


Polročná správa emitenta Lucron Finance, s.r.o. k 30.06.2019


Ročná správa emitenta Lucron Finance, s.r.o. k 31.12.2019


Výročná správa Lucron Finance, s.r.o. za rok 2019


Úctovná závierka Lucron Finance, s.r.o. za rok 2019


Polročná správa emitenta Lucron Finance, s.r.o. k 30.06.2020


Priebežná účtovná závierka Lucron Finance, s.r.o. k 30.06.2020


Ročná správa emitenta Lucron Finance, s.r.o. k 31.12.2020


Výročná správa Lucron Finance, s.r.o. za rok 2020


Účtovná závierka Lucron Finance, s.r.o. k 31.12.2020

kontaktujte nás

STEINERKA Business Center, Legionárska 10
811 07 Bratislava, Slovakia

+421 910 980 717

Informácie o projektoch
Zamestnanie
Médiá