regulovaná informácia
Čas
ť
1
.
-
Identifikácia
e
m
itenta
ROČNÁ SPRÁVA
emitenta
v zmysle zákona o burze cenných papierov
Čas
ť
2
.
Ú
čtovná
závie
r
ka
Inform
a
čná
povinnosť
za
r
ok
:
2021
Úč
to
v
n
é
obdobie:
I
Č
O:
LEI:
od
:
01.07.2021
53874480
097900
C
AKA0000044498
do:
31.12.2021
Pr
áv
n
a
fo
rm
a
s
polo
č
no
sť s r
u
č
ením
obmed
z
ením
Ob
c
hodné
m
eno
/
názov:
Lu
cr
on
Finan
c
e
2,
s
.
r
.o.
Sídlo:
ulica,
číslo
PS
Č
Obec
Legioná
rsk
a
10
811
07
B
r
ati
s
la
v
a
T
e
l.:s
m
erové
číslo
číslo:+421
914
321
270
F
ax
:s
m
erové
číslo
číslo:
W
e
bo
v
é
sídlo:
tum
vzniku:
www.lucron.sk
1.7.2021Základné
imanie
(v
E
UR
):5000
Z
ak
l
a
d
a
teľ:
I
k
opa
r
t
1
S.A.,
22
r
ue
de
s
B
r
u
y
è
r
e
s
,
L-1274
H
o
w
ald
.
B.P.
2508
v
B
r
ati
s
la
v
e,
a.
s
.
-
www
.b
ss
e.
sk
Č
as
z
ver
e
jnenia
D
á
t
u
m z
ve
r
ejnenia
§
47
od
s
.
8
z
á
k
ona
o
bur
z
e
18:00
21.6.2022
Ozn
á
menie
spôsobu
zve
r
ejnenia
C
ent
r
álna
e
v
iden
c
ia
A
dresa
webového
sídla
emitenta,
alebo
z
ov
dennej
www.lucron.sk
ro
č
n
e
j
finančnej
sp
r
ávy
§
4
7
od
s
.
4
r
egulo
v
an
ýc
h
info
r
c
- t
lače,
alebo
z
ov
všeobecne
u
z
návaného
info
r
mačného
z
á
k
ona o
burze
C
E
R
I
sys
t
é
m
u,
v
kto
r
ej
bola
r
očná
finančná
sp
r
áva
z
ve
r
ejnená
Bu
rz
a
c
enn
ýc
h
papie
r
o
v
Pr
e
dmet
podnikania:po
sky
to
v
anie
ú
v
e
r
o
v
alebo
ž
i
č
ie
k z
peňa
ž
n
ýc
h
z
drojo
v z
í
sk
an
ýc
h
lu
č
ne
be
z v
erejnej
výzvy
a
be
z v
erejnej
ponu
ky
majet
k
o
c
h hodnô
t
Úč
to
v
n
á
závie
r
ka
je
zostavená
podľa
S
A
S
(
Slo
v
en
sk
é
š
tanda
r
d
y)
,
alebo
podľa
I
A
S/IF
R
S
(med
z
inárodné
š
tandard
y
)SAS
Výka
z
ko
m
plexného
výsledku
podľa
I
A
S/IF
R
S
a
l
ebo
Úč
to
v
n
á
závie
r
ka
podľa
I
A
S/IF
R
S
Príloha
č
.
7
(P7
C
AS
H
FLOW-
N
epriama
me
t
óda)
o
kr
e
m
účtovne
j j
ednotky
p
odľa
§
17a
od
s
.1
z
á
k
ona
o
ú
čt
o
v
n
íctve,
ktorá
v
účtovnom
období
emito
v
ala
c
enné
papie
r
e
a
t
ie
t
o boli
pr
ij
até
na
obchodo
v
anie
na
r
egulo
v
anom
t
r
hu,
k
to
r
á
ne
s
pĺňa
podm
i
enky
podľa
§
17a
od
s
.
2
z
á
k
ona
o
ú
č
to
v
c
t
v
e,
z
o
st
a
v
uj
e
i
nd
i
v
i
duá
l
nu
účtovn
ú z
á
v
ie
rk
u
podľa
med
z
iná
r
odn
ýc
h
ú
čt
o
v
n
ý
c
h
štandardov
ak
sa
tak
r
o
z
hodne.
Príloha
č
.
9
(P9V
ýk
a
z
ZaS
podľa
IAS)
V
zmysle
§
17a
zákona
o
účtovní
c
t
v
e
ban
ky
a
poi
o
v
ne
z
o
st
a
v
u
účtovnú
záv
i
erku
po
a
IAS/IF
R
S.
Výka
z
peňa
ž
ných
tokov
podľa
I
A
S/IF
R
S
Príloha
č
.
1
(P1
Úč
to
v
z
á
v
ier
k
a)
Príloha
č
.
2
(P2Sú
v
aha-a
k
v
a)
Príloha
č
.
3
(P3Sú
v
aha-pa
s
í
v
a)
Príloha
č
.
4
(P4V
ýk
a
z z
i
sk
o
v
a
s
trát)
Príloha
č
.
5
(P5Po
z
nám
ky
)
Ú
č
t
ovná
z
ávie
r
ka-
z
ákladné
údaje
Súvaha
-
a
k
tíva
Súvaha
-
pasíva
Výka
z z
is
k
ov
a
st
r
át
Po
z
m
ky
Ú
č
t
ovná
z
ávie
r
ka-
z
ákladné
údaje
CA
S
H-
FLOW-P
r
iama
metóda
Po
z
m
ky
podľa
I
A
S/IF
R
S
Príloha
č
.
6
(P6
C
AS
H
-FLOW-Priama
m
e
t
óda)
CA
S
H-
FLOW-
N
ep
r
iama
metóda
Príloha
č
.
13
(P13Po
z
nám
ky
podľa
IAS)
Príloha
č
.
8
(P8Sú
v
aha
podľa
IAS)
U
POZO
RN
E
N
IE
P
od
ľ
a
§
17a
ods.
3
zákona
o
ú
č
to
v
c
t
v
e
ú
č
to
v
jednot
k
a
Výka
z
o
f
inančnej
situácií
podľa
I
A
S/IF
R
S
Príloha
č
.
10
(P10V
ýk
a
z z
mien
v
o
VI
po
d
ľ
a
IAS
)
Výka
z zm
ien
vo
vlastnom
imaní
podľa
I
A
S/IF
R
S
Príloha
č
.
11
(P11V
ýk
a
z
PT
podľa
IAS)
Príloha
č
.
1
(P1
Úč
to
v
z
á
v
ier
k
a)
Úč
to
v
n
á
závie
r
ka
podľa
S
A
S
T
ie
t
o
f
or
mu
l
áre
pre
em
i
tent
ov c
enn
ýc
h
papie
r
o
v
,
k
to
r
í
z
o
st
a
v
uj
ú
účtovnú
záv
i
erku
po
d
ľa
s
lo
v
en
skýc
h
ú
č
to
v
n
ýc
h
št
anda
rdov.
P
od
ľ
a
z
á
kona
o
účtovníctve
e
m
itenti,
k
to
r
í
emito
v
ali
c
enné
papie
r
e
a
t
i
e
bo
li
pr
ij
até
na
obc
h
odo
v
anie
na
r
egulo
v
anom
t
r
hu
kt
o
r
ého
koľvek
č
l
enského
štátu
Eu
r
óp
sk
ej
únie
s
ú
s
ubje
k
tom
v
e
r
ejné
ho
záu
j
mu.
Čas
ť
3
.
r
očná
sp
r
áva
V
zm
ys
le
§
34
ods.
3
zákona
o
bur
z
e
ak
je
e
m
i
t
en
t
povinný
vypracovať
konsolidovanú
účtovnú
z
ávie
r
ku
podľa
osobitného
p
r
edpisu,
r
očná
finančná
sp
r
áva
ob
sa
huj
e a
j
ro
č
účtovnú
závie
r
ku
m
aterskej
spoločnos
t
i
z
os
t
avenú
v
súlade
s
pr
á
vnymi
p
r
edpismi
členského
štátu,
v
kto
r
om
bola
z
alo
ž
ená
mate
r
ská
spoločnosť.
Podľ
a §
34
ods.
2
pís
m
.
a)
r
o
č
f
inančná
správa
obsahuje
výročnú
spr
á
vu
vyp
r
acovanú
v
súlade
s
osobitným
p
r
edpisom,
kto
r
ým
je
§
20
z
ákona
č.
431/2002
Z.
z
.
o
ú
č
to
v
níctve
v
znení
nesko
r
ších
predpisov
(
ďalej
len
"z
ákon
o
úč
t
ovníc
t
ve")
Úč
to
v
n
á
závie
r
ka
bola
ove
r
ená
audí
t
oro
m
k
u
dňu
p
r
edlo
ž
enia
r
o
č
nej
fina
nej
s
prá
vy
(áno/nie)áno
V
zm
ys
le
§
34
ods.
5
zákona
o
bur
z
e
úč
t
ovná
z
ávierka
a
konsolidovan
á
účtovná
z
ávie
r
ka
musia
byť
ove
r
ené
audíto
r
om.
V
zm
ys
le
§
34
ods.
6
zákona
o
bur
z
e
správa
audí
t
ora
podpísaná
osobou
alebo
osobami
z
odpovednými
z
a
audit
účtovných
z
ávie
r
ok
podľa
ods.
5
sa
v
úplno
m z
n
e
z
ve
r
e
jní
spolu
s
r
očnou
sp
r
ávou.
Vo
V
ý
ročnej
sp
r
áve
e
m
itenta
audí
t
or
m
usí
vyjadriť
svoj
z
or
v
zm
ysle
§
20
ods.
3
písm.
a),
b)
c),
d),
e)
z
ákona
o
účtovníctve.
Ob
c
hodné
m
eno
audíto
r
skej
spoločnos
t
i,
sídlo
/
číslo
licencie
alebo
m
eno
a
p
r
ie
z
visko
audíto
r
a,
ad
r
esa/číslo
licencie:
Ing.
T
ak
átsová
r
ia,Lipová
42,
900
42
D
unajská
Lu
ž
ná,
Licencia
91
tum
auditu:29.4.2022
1
.
Zo
s
t
a
vuje
konsolidovanú
úč
t
ovnú
z
ávierku
(
áno/
v
p
r
ípade,
ž
e
ne
z
o
s
t
av
uje
u
v
ie
s
ť
nie)nie
K
on
s
olidovaná
účtovná
závi
e
rka
pod
ľ
a
I
A
S/IF
R
S
Výka
z
o
f
inančnej
situácií
podľa
I
A
S/IF
R
S
Príloha
č
.
14
(P14Sú
v
aha
podľa
IAS)
Výka
z
ko
m
plexného
výsledku
podľa
I
A
S/IF
R
S
Výka
z zm
ien
vo
vlastnom
imaní
podľa
I
A
S/IF
R
S
Výka
z
peňa
ž
ných
tokov
podľa
I
A
S/IF
R
S
Po
z
m
ky
podľa
I
A
S/IF
R
S
Príloha
č
.
15
(P15V
ýk
a
z
ZaS
podľa
IAS)
Príloha
č
.
16
(P16V
ýk
a
z z
mien
v
o
VI
po
d
ľ
a
IAS
)
Príloha
č
.
17
(P17V
ýk
a
z
PT
podľa
IAS)
Príloha
č
.
18
(P18Po
z
nám
ky
podľa
IAS)
§ 20
ods.
1
zákona
o
účtovníc
t
ve
in
f
or
m
ácie
o
:
a
)
výv
oji
účtovnej
jednotky,
o
s
t
ave,
v
k
t
oro
m
sa
nachád
z
a,
a
o
z
na
m
ných
r
i
z
ikách
a
neistotách,
kto
r
ým
je
účtovná
jednotka
vystavená;
info
r
mácia
sa
posk
yt
uj
e v
o
form
e
vyváženej
a
obsiahlej
a
nalý
z
y
s
t
avu
a
prognó
z
y
vývoja
a
obsahuje
dôle
ž
ité
finančné
a
nefinančné
uka
z
ovatele
v
r
átane
info
r
mácie
o
vplyve
činnosti
úč
t
o
v
n
e
j
j
e
dnotky
na
životné
p
r
ost
r
edie
a
na
z
a
m
es
t
nanos
ť
,
s
pouká
z
aní
m
na
príslušné
údaje
uvedené
v
účtovnej
z
ávie
r
ke,
S
polo
čnosť
em
i
tova
l
a
d
l
hop
i
sy,
k
to
rýc
h
c
el
k
o
v
á
ú
č
to
v
hodnota
k
31.12.2021
je
10
932
000
eur.
Za
obdobie
ro
k
a
2021
do
s
iahla
s
tratu
v
o
výšk
e
364
200
eur.
V
ý
no
sy
do
s
i
ah
l
a z
vyčís
len
ých
úrokov
vo
výške
84
488
eu
r
.
V
budú
c
i
c
h
obdobia
c
h
bude
s
polo
čn
o
s
ť
vyk
oná
v
č
inno
s
ti
vy
pl
ýv
ajú
c
e
z
doteraj
š
ej
č
inno
s
ti.
Uv
edené
finan
č
operá
c
ie
nemajú
vp
l
yv na
ž
i
v
o
t
prostred
i
e,
zamestnano
ani
s
a
s
a
ne
vzť
ahujú
na
výsk
um
a
výv
oj.
C
ieľom
s
polo
č
no
s
ti
je
po
sky
tnutie
et
kýc
h
z
drojo
v vyk
ole
k
to
v
an
ýc
h
z
emi
s
ie
dlhopi
s
o
v
pre
fin
ancovan
i
e
a
kt
i
vít
s
p
o
l
očností
patr
i
ac
i
ch
do
š
t
r
u
k
ry
I
k
opa
r
t
1
v
o
fo
r
me
ž
i
č
ie
k
.
K
31.12.2021
boli
ž
i
čky
po
sky
tnuté
s
polo
č
no
s
ti
I
k
opart
1.
V
š
et
ky
ž
i
čky s
ú
s
platné
najne
sk
ôr
p
red
s
pla
t
no
sťou
samotných
d
l
hop
is
o
v
na
z
abe
z
pe
č
enie
do
s
tato
č
nej
li
kv
idit
y
p
r
e
v
yplatenie
in
v
e
s
toro
v
.
K
31.12.2021
s
ú
c
el
k
o
v
é
z
á
v
ä
zky s
polo
č
no
s
ti
v
o
výšk
e
11.251.235,-
E
UR a sú
p
r
a
kt
i
ck
y
v
p
l
ne
j
m
i
ere
tvorené
ú
č
to
v
nou
hodnotou
vy
dan
ýc
h
dlhopi
s
o
v
.
Vla
s
tné
imanie
bolo
-359.200,-
E
UR
o
v
pl
yv
nené
ho
s
podár
sky
m
výs
led
k
om
z
a
ú
č
to
v
obdobie
vo výške -
364
.
200
,-
E
UR
.
b)
ud
a
lostiach
osobitného
v
ýz
na
m
u,
k
t
oré
nas
t
ali
po
skončení
úč
t
ovného
obdobia,
z
a
kto
r
é
sa
vyhotovuje
r
očná
sp
r
áva
S
polo
čnosť
pozorne
s
l
edu
j
e
a
k
tuálnu
s
ituá
c
iu
a
jej
v
pl
yv
na
podni
k
ateľ
sk
é
a
k
ti
v
it
y
.
Zatiaľ
č
o
do
c
hád
z
a
k
u
v
oľňo
v
aniu
a
ru
š
eniu
opatrení
proti
š
íreniu
k
a
zy C
OVI
D
a
k
o
a
j k po
st
upn
ému
pr
i
b
li
žovan
i
u
rež
im
u
fungo
v
ania
ob
yv
ateľ
s
t
v
a
do
podob
y
a
k
o
p
re
d
vy
pu
k
nutím
k
a
zy C
OVI
D
,
mimoriadna
po
z
orno
s
ť
je
v
eno
v
aná
v
ojno
m
udalo
s
tiam
na
U
kra
ji
ne
.
S
polo
čnosť
prav
i
de
l
ne
ana
l
yzu
j
e
a
k
tuáln
y výv
oj,
mo
ž
sc
ená
r
e
a
vy
hodno
c
uje
i
c
h
poten
c
iálne
dopad
y
na
ho
s
podárenie
s
polo
č
no
s
ti,
predo
et
m
ri
z
i
k
á
z
ra
s
tu
inflá
c
ie,
ras
t
u c
i
en
vst
upn
ý
c
h
surovín
a
mater
i
á
l
o
v
a
k
o
aj
z
o
z
ž
enia
do
s
tupno
s
ti
s
ta
v
ebn
ýc
h
m
a
teriálo
v
.
N
aprie
k v
k
ej
nei
s
tote
ohľadom
ďal
š
ieho
výv
oja
s
ituá
c
ie
a
pomero
v
na
trhu
po
dôkl
adne
j
anal
ýz
e
dotera
j
š
i
eho
vývo
j
a
spolo
č
no
sť z
atiaľ
vyc
hád
z
a
z
p
r
edpo
k
ladu,
ž
e
m
i
moriadne
udalo
s
ti
ž
u
s
s
obiť
s
pomalenie
s
ta
v
ebn
ýc
h
prá
c
na
proje
k
to
c
h
v
reali
z
á
c
ii,
n
ema
li
by ma
ť
ale
neg
atívny
vp
l
yv
na
tempo
p
r
edaja
nehnuteľno
s
tí,
k
ž
e
oba
vy z
infla
č
n
ýc
h
tla
k
o
v
a
negatí
v
ne
dopad
y
nára
s
tu
h
y
pote
k
árn
yc
h
k
lado
v vyk
ompen
z
uje
s
naha
o
c
hrániť
úspory pred
z
nehodn
otením
kvô
li
rých
l
emu
r
a
s
tu
inflá
c
ie
a
z
toho
p
r
amenia
c
a
zvýš
ená
oc
hota
in
v
e
s
to
v
do
nehnuteľno
s
tí.
Tento
predpo
k
lad
naďalej
podporuje
aj
pretr
v
á
v
ajú
c
i
ne
dos
t
a
t
ok
no
výc
h b
ytov
v
l
oka
li
tách,
na
kto
r
é
s
a
s
polo
č
no
sť z
ame
r
ia
v
a
v
po
r
o
v
naní
s
d
o
p
y
tom
na
trhu
a
o
č
a
k
á
v
anie
dlhodobého
pretr
v
á
v
ania
tohto
s
ta
v
u.
Prípadn
ý
dlhodob
ý
nára
s
t
vs
t
upných
k
ladov
vykompenzu
j
e
rea
li
zo
v
an
ý
r
a
s
t
p
r
edajn
ýc
h
c
ien.
P
r
íp
r
a
v
a
no
vých
proje
k
to
v
po
k
ra
č
uje
a
v s
ú
č
a
s
no
s
ti
s
polo
č
no
s
ť
neo
č
a
k
á
v
a
z
á
s
adnej
š
í
negatí
v
n
y
dopad
na
c
e
l
kovú
z
i
sk
o
v
o
pro
j
ektov
an
i
zásad
n
é
one
sk
o
r
enie
u
ž r
o
z
behnut
ýc
h
p
r
oje
k
to
v
alebo
na
š
tarto
v
ania
no
výc
h
pripra
v
o
v
an
ýc
h
proje
k
to
v
oproti
v
odnému
plánu.
Spolo
č
no
s
ť
neo
čakáva ž
i
adny
dopad n
a
schopnosť
spo
l
očno
s
ti
plni
ť s
i
naďalej
sv
oje
z
á
v
ä
zky
.
V
ýv
oj
s
ituá
c
i
e
bude
naďalej
po
z
orne
s
ledo
v
ať,
priebe
ž
ne
vy
hodno
c
o
v
a
v
prípade
potreb
y
ade
kv
átne
r
eagova
ť.
c
)
pr
e
dpokladano
m
budúcom
vývoji
činnos
t
i
úč
t
ovnej
jedno
t
ky
S
polo
čnosť
bude
naďa
l
e
j
pokra
č
o
v
a
ť v
d
be
dlhopi
s
o
v
a
z
toho
vy
pl
ýv
ajú
c
e
finan
č
po
s
tup
y
.
d)
n
ák
l
a
doch
na
činnosť
v
oblas
t
i
výsku
m
u
a
vývoja
S
polo
čnosť
nevykazu
j
e
an
i
neplánuje
ž
iadne
k
lad
y
na
č
inno
sť v
obla
s
ti
výsk
umu
a
výv
oja.
e
)
n
a
dobúdaní
vlastných
akcií,
27a
)
dočasných
lis
t
ov,
obchodných
podielov
a
akcií,
dočasných
listov
a
obchodných
podielov
mate
r
skej
účtovnej
jednotky
podľ
a § 22
z
ák
on
a
o
účtovníctve
(kde
27a
)
pod
č
ia
r
ou
je
§
161d
od
s
.
2
Ob
c
hodného
zák
onní
k
a)
S
polo
čnosť
nenadobud
l
a
ž
i
adn
e v
la
s
tné
a
kc
ie
ani
iné
fo
r
m
y
a
kc
a
podiel
y
mater
sk
ej
ú
č
to
v
enj
jednot
ky
.
f)
n
áv
rhu
na
r
ozdelenie
zisku
alebo
vyrovnanie
s
t
ra
t
y
Ro
z
del
en
i
e
hospodárskeho
z
i
sku
z
a
r
o
k
2021
- s
t
r
ata
vyk
á
z
aná
s
polo
č
no
ou
z
a
ro
k
2021
v
o
výšk
e
364.200,22
E
UR
bude
preú
č
to
v
aná
na
ú
č
et
neuhraden
ýc
h
s
trát
min
u
l
ých obdob
í.
g)
úd
a
joch
požadovaných
pod
ľ
a
osobi
t
ných
predpisov
Nena
st
ali
ž
i
adne
zmeny
ktoré
b
y
mali
v
pl
yv
na
po
s
ta
v
enie
a
č
inno
sť s
polo
č
n
os
ti.
h)
tom,
či
účtovná
jednotka
m
á
organi
z
ačnú
z
lo
ž
ku
v
z
ahraničí
S
polo
čnosť
nemá
ž
i
adnu
orga
n
i
z
a
č
z
lo
žk
u
v z
ah
r
ani
č
í.
Podľ
a
§
20
ods.
2
zákona
o
úč
t
ovníc
t
ve
Výročná
správa
obsahuje
ročnú
sp
r
ávu
o
platbách
o
r
gánom
ve
r
ejnej
moci
podľa
§
20a
a
20b
z
ákona
o
účtovníctve.
Zo
s
t
av
uje
r
očnú
sp
r
ávu
o
pla
t
bách
orgáno
m
verejnej
m
oci(áno/
v
p
r
ípade,
ž
e
ne
z
ostavuje
uviesť
nie)
n
i
e
§ 20
ods.
5
zákona
o
účtovníc
t
ve
Ak
j
e
to
p
r
e
posúdenie
aktív,
pasív
a
f
inančnej
si
t
uácie
úč
t
ovnej
jedno
t
ky,
kto
r
á
pou
ž
íva
nást
r
oje
podľa
osobitného
p
r
edpisu
(
z
ákon
č.
566/2001
Z.
z
.
o
cenný
c
h
p
a
pi
e
ro
c
h
a
in
ves
tičných
službách
a
o
zm
ene
a
doplnení
niek
t
orých
z
ákonov
)
z
namné,
účtovná
jednotka
je
povinná
uviesť
vo
r
očnej
sp
r
áve
tie
ž
info
r
mácie
o:
a
)
c
i
e
ľoch
a
m
etódach
r
iadenia
ri
z
ík
v
úč
t
ovnej
jedno
t
ke
vrá
t
ane
jej
politiky
p
r
e
z
abe
z
pečenie
hlavných
typov
plánovaných