regulovaná informácia
Časť 2. Účtovná závierka
Časť 1.- Identifikácia emitenta
ROČNÁ SPRÁVA
emitenta
v zmysle zákona o burze cenných papierov
Informačná povinnosť za rok:2021
Účtovné obdobie:
IČO:
LEI:
od: 01.01.2021
51716054
097900BIGF0000158939
do: 31.12.2021
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzením
Obchodné meno / názov:
Lucron Finance, s.r.o.
Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec
Legionárska 10
811 07
Bratislava
Tel.:smerové číslo
číslo:+421 914 321 270
Fax:smerové číslo
číslo:
Webové sídlo:
Dátum vzniku:
www.lucron.sk
17.4.2018Základné imanie (v EUR):5000
Zakladateľ:
Ikopart 1 S.A., 22 rue des Bruyères, L-1274 Howald . B.P. 2508
www.lucron.sk
18:00
Oznámenie spôsobu zverejneniaCentrálna evidenciaAdresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej
ročnej finančnej správy § 47 ods. 4
regulovaných informácií -
tlače, alebo názov všeobecne uznávaného
zákona o burze
CERI
informačného systému, v ktorej bola ročná finančná
Burza cenných papierov
správa zverejnená
v Bratislave, a.s. -Dátum zverejnenia
www.bsse.sk
Čas zverejnenia§ 47 ods. 8 zákona o burze
21.6.2022
Predmet podnikania:poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Účtovná závierka je zostavená podľa SAS(Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)SAS
Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)
Poznámky podľa IAS/IFRS
Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)
CASH-FLOW-Nepriama metóda
UPOZORNENIE
Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)
Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)
Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS
V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS
Účtovná závierka-základné údaje
CASH-FLOW-Priama metóda
alebo
Účtovná závierka podľa IAS/IFRS
Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)
Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka
Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a
tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá
nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve,
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.
Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)
Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS
Účtovná závierka podľa SAS
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.
Podľa zákona o účtovníctve emitenti, ktorí emitovali cenné
papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie sú subjektom
verejného záujmu.
Účtovná závierka-základné údaje
Súvaha-aktíva
Súvaha-pasíva
Výkaz ziskov a strát
Poznámky
Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
Príloha č. 5 (P5Poznámky)
Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")
V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj
ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.
Časť 3. Výročná správa
Účtovná závierka bola overená audítorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)áno V
zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.
V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení
zverejní spolu s ročnou správou.
Vo Výročnej správe emitenta audítor musí vyjadriť svoj názor v zmysle § 20 ods. 3 písm. a), b) c), d), e) zákona o účtovníctve.
Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:
Ing. Takátsová Mária,Lipová 42, 900 42 Dunajská Lužná, Licencia 91
Dátum auditu:29.4.2022
1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)nie
Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)
Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS
Poznámky podľa IAS/IFRS
Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)
Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)
Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS
Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS
§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:
a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo
forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej
jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,
Spoločnosť emitovala dlhopisy, ktorých celková účtovná hodnota k 31.12.2021 je 9 407 344 eur. Za obdobie roka 2021 dosiahla zisk po zdanení vo výške 110 014 eur. Výnosy
dosiahla z vyčíslených úrokov vo výške 549 271 eur. V budúcich obdobiach bude spoločnosť vykonávať činnosti vyplývajúce z doterajšej činnosti. Uvedené finančné operácie nemajú
vplyv na životné prostredie, zamestnanosť ani sa sa nevzťahujú na výskum a vývoj. Cieľom spoločnosti je poskytnutie všetkých zdrojov vykolektovaných z emisie dlhopisov pre
financovanie aktivít spoločností predovšetkým patriacich do štruktúry Ikopart 1 vo forme pôžičiek. K 31.12.2021 boli pôžičky poskytnuté nasledujúcim spoločnostiam: Lucron Group,
a.s., Arboria Land Development, s.r.o., Nesto Sever Land Development, s.r.o., Nesto Juh Land Development, s.r.o., Arboria Land Development II, s.r.o., Arboria BD7, s.r.o., Arboria
BD6, s.r.o. a Urban Residence BD4, s.r.o. Všetky pôžičky sú splatné najneskôr pred splatnosťou samotných dlhopisov na zabezpečenie dostatočnej likvidity pre vyplatenie investorov.
V roku 2021 sa zvýšila suma pôžičiek poskytnutých prepojeným účtovným jednotkám o 354.093,- EUR na 9.179.745,- EUR a účtovná hodnota vydaných dlhopisov sa zvýšila z
8.999.193,- EUR k 31.12.2020 na 9.407.344,- EUR, celkové záväzky sú vo výške 9.417.930,- EUR a sú prakticky v plnej miere tvorené účtovnou hodnotou vydaných dlhopisov.
Vlastné imanie sa zvýšilo o 110.014,- EUR na 302.711,- EUR vplyvom hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie pred zdanením k 31.12.2021 vo výške 131.360,- EUR, pričom ten
je generovaný prevažne z výnosových úrokov od prepojených účtovných jednotiek po odpočítaní nákladových úrokov.
b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
Spoločnosť pozorne sleduje aktuálnu situáciu a jej vplyv na podnikateľské aktivity. Zatiaľ čo dochádza k uvoľňovaniu a rušeniu opatrení proti šíreniu nákazy COVID ako aj k
postupnému približovaniu režimu fungovania obyvateľstva do podoby ako pred vypuknutím nákazy COVID, mimoriadna pozornosť je venovaná vojnovým udalostiam na Ukrajine.
Spoločnosť pravidelne analyzuje aktuálny vývoj, možné scenáre a vyhodnocuje ich potenciálne dopady na hospodárenie spoločnosti, predovšetkým riziká z rastu inflácie, rastu cien
vstupných surovín a materiálov ako aj zo zníženia dostupnosti stavebných materiálov. Napriek veľkej neistote ohľadom ďalšieho vývoja situácie a pomerov na trhu po dôkladnej
analýze doterajšieho vývoja spoločnosť zatiaľ vychádza z predpokladu, že mimoriadne udalosti môžu spôsobiť spomalenie stavebných prác na projektoch v realizácii, nemali by mať
ale negatívny vplyv na tempo predaja nehnuteľností, keďže obavy z inflačných tlakov a negatívne dopady nárastu hypotekárnych nákladov vykompenzuje snaha ochrániť úspory pred
znehodnotením kvôli rýchlemu nárastu inflácie a z toho prameniaca zvýšená ochota investovať do nehnuteľností. Tento predpoklad naďalej podporuje aj pretrvávajúci nedostatok
nových bytov v lokalitách, na ktoré sa spoločnosť zameriava v porovnaní s dopytom na trhu a očakávanie dlhodobého pretrvávania tohto stavu. Prípadný dlhodobý nárast vstupných
nákladov vykompenzuje realizovaný nárast predajných cien. Príprava nových projektov pokračuje a v súčasnosti spoločnosť neočakáva zásadnejší negatívny dopad na celkovú
ziskovosť projektov ani zásadné oneskorenie už rozbehnutých projektov alebo naštartovania nových pripravovaných projektov oproti pôvodnému plánu. Spoločnosť neočakáva žiadny
dopad na schopnosť spoločnosti plniť si naďalej svoje záväzky. Vývoj situácie bude naďalej pozorne sledovať, priebežne vyhodnocovať a v prípade potreby adekvátne reagovať.
c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky
Spoločnosť bude naďalej pokračovať v držbe dlhopisov a z toho vyplývajúce finančné postupy.
d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Spoločnosť nevykazuje ani neplánuje žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22
zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)
Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie ani iné formy akcií a podiely materskej účtovenj jednotky.
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
Rozdelenie hospodárskeho zisku - zisk za rok 2021 vo výške 110.014,44 eur bude rozdelený tak, že časť vo výške 12.803,03 EUR sa použije na úhradu straty z minulých období a
časť vo výške 97.211,41 EUR bude preúčtovaná na účet nerozdeleného zisku minulých období.
g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov
Nenastali žiadne zmeny ktoré by mali vplyv na postavenie a činnosť spoločnosti.
h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
Podľa § 20 ods. 2 zákona o účtovníctve Výročná správa obsahuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a 20b zákona o účtovníctve.
Zostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci(áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)nie
§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve
Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:
a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú
zabezpečovacie deriváty
b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená
§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve
Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk v časti "Poradca
emitenta" v "Správe a riadení spoločnosti".
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť
výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje
a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti
verejne dostupný
Spoločnosť v súčasnosti spravuje a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný
zákonník. Spoločnosť neuplatňuje Kódex správy a riadenia spoločností, a to z dôvodu, že nezamestnáva zamestnancov na hlavný pracovný úväzok.
b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené
Spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Riadiacim orgánom je štatutárny orgán. Štatutárnym
orgánom spoločnosti sú konatelia: Ing.Zoltán Müller a Eric Lux. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti Eric Lux samostatne. Konateľ Ing.Zoltán Müller koná a
podpisuje v mene spoločnosti samostatne, s výnimkou úkonov pri nakladaní s majetkom spoločnosti a prijímaní záväzkov spoločnosťou s hodnotou plnenia vyššou ako 500.000 EUR,
pri ktorých Ing.Zoltán Müller koná a podpisuje v mene spoločnosti spolu s ďalším konateľom spoločnosti.
Emitent pri svojej správe a riadení dodržiava požiadavky ustanovené v právnych predpisoch Slovenskej republiky. U Emitenta nenastala v roku 2021 žiadna zmena ani odchýlka v
riadení.
c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody
týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla
% na ZI
d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke
Oblasť vnútornej kontroly a riadenia rizík je u Emitenta zabezpečená prostredníctvom valného zhromaždenia. To pri svojej práci vychádza zo systému identifikovania významných rizík
pre Emitenta. Spoločnosť pri uplatňovaní procesu vnútornej kontroly postupuje v súlade s internými pravidlami a platnou legislatívou v oblasti účtovníctva. Táto upravuje jednotlivé
oblasti a spôsoby účtovania pre dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, finančný majetok, zásoby, pohľadávky, záväzky, rezervy, časové rozlíšenie, vlastné imanie,
výnosy, daň z príjmu a ďalšie položky. V rámci spoločnosti sú vykonávané priebežné kontroly, proces kontroly je priebežne vyhodnocovaný a v prípade zistených nedostatkov sú
bezodkladne vykonané kroky k rýchlej náprave a zamedzeniu ich opakovania. Systém vnútornej kontroly sa opiera o vlastné kontrolné mechanizmy, aktívnu činnosť dozorného
orgánu a o externý audit. Výsledky kontrol sú predkladané štatutárnemu orgánu spoločnosti k ďalšiemu procesu, ktorý obsahuje analýzu, vyvodenie dôsledkov a prijímanie ďalších
krokov a opatrení.
e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania
Riadne valné zhromaždenie sa zvoláva najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Valné zhromaždenie, ktoré schvaľuje ročnú individuálnu účtovnú závierku sa musí uskutočniť do šiestich
(6) mesiacov od posledného dňa hospodárskeho roku, za ktorý sa ročná závierka schvaľuje. Každý konateľ je samostatne oprávnený zvolať valné zhromaždenie. Konateľ je povinný
zvolať valné zhromaždenie, pokiaľ je nevyhnutné prijať rozhodnutie, ktoré je v pôsobnosti valného zhromaždenia. Súčet hlasov spoločníkov je jednosto (100) hlasov. Pri hlasovaní
valného zhromaždenia sú hlasy spoločníkov rozdelené v nasledovnom pomere: a.) Spoločník: 100%. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
aspoň polovicu všetkých hlasov. Pokiaľ nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, zvolá konateľ najneskôr po štyridsiatich (40) dňoch náhradné valné zhromaždenie s rovnakým
programom. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 50 hlasov. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: a.) schvaľovanie
riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnaj závierky, b.) rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrady strát, c.) schvaľovanie stanov a ich zmien, d.)
rozhodovanie o zmenách Listiny, pokiaľ k nim nedochádza na základe iných právnych skutočností, e.) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, rozhodovanie o
nepeňažnom vklade a rozhodovanie a započítaní pohľadávky voči Spoločnosti proti pohľadávke Spoločnosti na splatenie vkladu, f.) rozhodnutia o vymenovaní, odvolaní a
odmeňovaní konateľov Spoločnosti, schvaľovania zmluvy o výkone funkcie uzavretej medzi konateľom a Spoločnosťou, g.) rozhodnutia o vymenovaní dozornej rady, vymenovaní,
odvolaní a odmeňovaní jej členov, h.) schvaľovanie konaní urobených osobami konajúcimi v mene Spoločnosti pred jej vznikom, i.) rozhodovanie o zriadení, použití a prípadnom
rozpustení iných ako zákonom predpísaných fondov, j.) schvaľovanie organizačného poriadku pre výkon funkcie konateľa, k) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie prokuristu
Spoločnosti, l.) rozhodnutie o likvidácii, vymenovaní a odvolaní likvidátora a zrušení Spoločnosti, m.) rozhodovanie o zlúčení, splynutí, rozdelení Spoločnosti, prevode, vklade alebo
založení podniku Spoločnosti alebo jeho časti, n.) rozhodovanie o udelení súhlasu s prevodom alebo založením obchodného podielu, o.) rozhodovanie o zmene účtovného obdobia
Spoločnosti, p.) rozhodovanie o zrušení Spoločnosti alebo zmeny právnej formy Spoločnosti, q.) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje
Obchodný zákonník alebo Zakladateľská listina. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo Listina nevyžaduje vyšší počet
hlasov. Spoločníci môžu prijímať aj rozhodnutia mimo valného zhromaždenia spôsobom uvedeným v § 130 Obchodného zákonníka. Spoločník ako jediný spoločník Spoločnosti
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. V záležitostiach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia rozhoduje Spoločník v písomnej forme.V roku 2021 valné
zhromaždenie zasadalo dňa 12.4.2021, na ktorom schválilo a vymenovalo Ing. Máriu Takátsovú za audítora za účelom overenia účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2020. Na ďalšom
zasadnutí dňa 29.4.2021 valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku za rok 2020, ďalej schválilo výročnú správu za rok 2020 a rozhodlo o rozdelení hospodárskeho výsledku za
rok 2020 tak, že zisk vo výške 81.956,42 EUR sa v celej výške prevedie na úhradu strát z minulých rokov.
f) informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a jeho výborov
Hlavná činnosť štatutárneho orgánu, teda konateľov, bola zameraná na rast hodnoty a zabezpečenie transparentnosti aktivít Emitenta voči zainteresovaným stranám. Rovnako
konatelia vynakladali úsilie na riadenie podnikateľského rizika. Konatelia mali riadny prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa Emitenta. Písomnosti s podrobnými
informáciami boli distribuované v dostatočnom časovom predstihu, čím sa zabezpečila schopnosť konateľov vynášať kvalifikované rozhodnutia v jednotlivých záležitostiach. Emitent
zriadil na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24.4.2020 Výbor pre audit a za členov Výboru pre audit vymenoval nasledujúce osoby: Ingrid Schmogrovitsová, Lukáš Dlugoš,
Marián Baláž. V zmysle schváleného Štatútu výboru pre audit Emitenta sú úlohy výboru: i. sledovanie zostavovania účtovnej závierky (individuálnej aj konsolidovanej) a dodržiavania
osobitných predpisov, ii. sledovanie efektivity vnútornej kontroly systémov riadenia rizík v spoločnosti, iii. sledovanie auditu individuálnej účtovnej závierky a auditu konsolidovanej
účtovnej závierky, iv. preverovanie a sledovanie nezávislosti audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu, v. odporúčanie valnému
zhromaždeniu na schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť, vi. určovanie termínu audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti, vii. informovanie valného
zhromaždenia o výsledku auditu a vysvetlenie ako štatutárny audit prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal Výbor v uvedenom procese. Iné výbory Emitent nezriadil.
g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o
Prijaté/neprijaté na
obchodovanie
Vydané cenné papiere, ktoré tvoriaISINDruhFormaPodobaPočetMenovitá hodnotaOpis práv
základné imanie vrátane údajov o
cenných papieroch, ktoré neboli
prijaténaobchodovaniena
regulovanomtrhuvžiadnom
členskom štáte alebo štáte
Európskeho hospodárskeho
priestoru, okrem dlhopisov (uviesť
všetky v súčasnosti vydané cenné
papiere. V § 2 ods. 2 zákona o
cenných papieroch ustanovené
všetky druhy cenných papierov)
b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov
Obmedzená prevoditeľnosť
(popis)
a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte
Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom
základnom imaní
Druh
Forma
Podoba
Počet
Men. hodnota
Opis práv
Dlhopis - TC29
na doručiteľa
zaknihovaná
100000
100.00 EUR za jeden CP
/ najvyššia suma
menovitých hodnôt
10000000 EUR
zverejnené v prospekte
cenného papiera
14.6.2018
Dátum začiatku vydávania
Termín splatnosti menovitej
hodnoty
14.6.2023
Spôsob určenia výnosu
Dlhopisy nie sú úročené
žiadnpou úrokovou
sadzbou, pričom výnos
dlhopisov je Emitentom
určený ako rozdiel medzi
menovitou hodnotou
dlhopisov a emisným
kurzom dlhopisov.
Termíny výplaty
Dlhopis má formu
dlhopisu s nulovým
kupónom (zero-coupon
bond)
Možnosť predčasného splatenia
Záruka za splatnosť
Záruky prevzali:
IČO
Obchodné meno
Sídlo
áno
Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky
dlhopisy sú splatené uviesť nie)
ISINSK4120014234
Pri vymeniteľných dlhopisoch,
postup pri ich výmene za akcie
nie
áno
Ikopart 1
B88490
Ikopart 1 S.A.
22 rue des Bruyères, L-
1274 Howald . B.P. 2508
c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)
Ikopart 1 S.A., rue des Bruyères, L-1274 Howald, Luxemburské veľkovojvodstvo vo výške 100% na základnom imaní a hlasovacích právach Emitenta.
d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv
Emitent nemá spoločníkov s osobitnými právami kontroly.
e) obmedzeniach hlasovacích práv
Neexistujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv.
f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích
práv
Emitentovi nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a k obmedzeniam hlasovacích
práv.
g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov
Štatutárny orgán, teda konatelia, sú volení a odvolávaní valným zhromaždením. Konatelia majú dostatočné odborné skúsenosti a znalosti, ako aj manažérsku a riadiacu prax. O
zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie.
h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
Právomoci štatutárneho orgánu su uvedené v Zakladateľskej listine spoločnosti, do ktorej je možné nahliadnuť v sídle spoločnosti, t.j. na adrese Legionárska 10, 811 07 Bratislava,
Slovenská republika.
i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej
kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka
sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi
Spoločnosti nie sú známe žiadne uzavreté dohody charakteru uvedeného v tomto odseku.
j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo
pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa
ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie Spoločnosti
nie sú známe žiadne uzavreté dohody charakteru uvedeného v tomto odseku.
oblasť spoločenskej zodpovednosti nefinančné informácie podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve
ak priemerný počet zamestnancov prekročí 500, uvedie informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na enviromentálnu, sociálnu a
zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a inforáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu, pričom uvedie najmä:
§ 20 ods. 9 a) stručný opis obchodného modelu
§ 20 ods. 9b) opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti
§ 20 ods. 9c) opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho z činnosti účtovnej jednotky, ktorý by mohol mať
nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané aj opis obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré účtovná jednotka poskytuje, a opis spôsobuakým účtovná
jednotka tieto riziká riadi
§ 20 ods. 9d) významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností
§ 20 ods. 9e) odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to
vhodné
§ 20 ods. 12 zákona o účtovníctve dôvody nezverejnenia informácií podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve
§ 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze
uviesť sumu
uviesť počet
§ 20 ods. 13 opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorných orgánoch najmä vo
vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele takej politiky, spôsob, akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo
vykazovanom období, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splnila aspoň dve z týchto podmienok:
a) celková suma majetku presiahla 20 000 000 EUR (§26 ods. 3 zákona ouviesť sumu
účtovníctve)
b)čistý obrat presiahol 40 000 000 EUR
c) priemerný počet zamestnancov presiahol 250
podľa § 20 ods. 14 zákona o účtovníctve dôvody neuvedenia opisu politiky rozmanitosti podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka
vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do
celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do
celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí
Konatelia Ing.Zoltán Müller a Eric Lux v mene spoločnosti Lucron Finance, s.r.o., IČO: 51716054, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sr,
Vložka číslo: 128625/B, so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, vyhlasujeme, že ročná správa obsahuje, podľa našich najlepších znalostí, pravdivý a verný
prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia Emitenta spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.
Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Ročná_správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne
číslo, číslo faxu, e-mail potom, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.
Forma tu uvedeného vypracovania ročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a ročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie ročnej správy.
Ročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 34 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent pred
vypracovaním ročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.
Poznámky:
Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie
ich v prílohe č. 12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje
vždy uviesť s príslušným názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.
Schválená dňa:
Zostavená dňa:
Základné údaje k účtovnej závierke
PSČ
811 07
Smerové číslo telefónu:
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
(
INDIVIDUÁLNA )
k
31.12.2021(v celých eurách)
Účtovná závierkaÚčtovná jednotka
X – riadna
– mimoriadna
– priebežnáX – veľká
*) vyznačuje sa krížikomX
IČO:
51716054
Obchodné meno ( názov účtovnej jednotky)
Lucron Finance, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo
Legionárska 10
Názov obce
Bratislava
+421 914 321 270
Číslo telefónu:Číslo faxu:
Meno a funkcia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo meno a funkciu fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Súvaha-aktíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)
Za obdobie od do:
01.01.2021-31.12.2021
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:
Názov účtovnej jednotky:
Lucron Finance, s.r.o.
IČO:
51716054
01.01.2020-31.12.2020
Korekcia
Netto
9 727 743
0
9 179 745
0
0
0
0
0
9 179 745
0
9 179 745
0
0
9.
0
7.
11.
8.
10.
4.
5.
6.
A.III.1.
2.
3.
8.
9.
A.III.
5.
6.
7.
2.
3.
4.
7.
A.II.
A.II.1.
4.
5.
6.
A.I.
2.
3.
A.
A. I. 1.
0
9 179 745
8 825 652
0
0
0
0
0
0
0
8 825 652
0
9 179 745
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 727 743
9 213 766
9 179 745
8 825 652
0
0
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok28
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok32
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou29
splatnosti najviac jeden rok
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok31
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v23
prepojených účtovných jednotkách
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám26
Ostatné pôžičky27
Základné stádo a ťažné zvieratá16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok18
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok19
Opravná položka k nadobudnutému majetku20
Dlhodobý finančný majetok súčet21
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok10
Dlhodobý hmotný majetok súčet11
Pozemky12
Stavby13
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí14
Pestovateľské celky trvalých porastov15
Aktivované náklady na vývoj04
Softvér05
Oceniteľné práva06
Goodwill07
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok08
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok09
Neobežný majetok02
Dlhodobý nehmotný majetok súčet03
Spolu majetok01
Označ.STRANA AKTÍV
Číslo
Bežné účtovné obdobie
riadku
BruttoNetto
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
0
4.Obstarávaný krátkodobý finančný majetok70
0
2.Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v68
prepojených účtovných jednotkách
3.Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely69
0
8.
Pohľadávky z derivátových operácií64
0
1.c.
0
0
6.
Pohľadávky z derivátových operácií50
0
0
1.b.
0
1.c.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem44
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné pohľadávky z obchodného styku45
0
1.a.
0
6.
B.II.
2.
Čistá hodnota zákazky58
0
2.
Čistá hodnota zákazky46
0
9.
B.IV.
5.
6.
7.
B.III.1.
3.
4.
1.a.
1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem56
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné pohľadávky z obchodného styku57
7.
8.
B.III.
3.
4.
5.
B.II.1.
3.
4.
5.
2.
B.I.
B.I.1.
B.
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám59
0
00
0
0
0
00
0
455 759384 113
0
0
455 759384 113
0
0
0
0
00
00
0
0
0
547 998388 114
0
00
0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči60455 759
prepojeným účtovným jednotkám
Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu61
Sociálne poistenie62
Daňové pohľadávky a dotácie63
Iné pohľadávky65
Krátkodobý finančný majetok súčet 66 0
0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách67
0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči48
prepojeným účtovným jednotkám
Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu49
Iné pohľadávky51
Odložená daňová pohľadávka52
Krátkodobé pohľadávky súčet53455 759
0
Pohľadávky z obchodného styku súčet 54 0
0
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám55
Zvieratá38
Tovar39
Poskytnuté preddavky na zásoby40
Dlhodobé pohľadávky súčet 41 0
0
Pohľadávky z obchodného styku súčet 42 0
0
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám43
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám47
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby36
Výrobky37
Obežný majetok33547 998
0
Zásoby súčet 34 0
0
Materiál35
4.Príjmy budúcich období krátkodobé
78
0
0
3.Príjmy budúcich období dlhodobé
2.Náklady budúcich období krátkodobé
76
0
C.Časové rozlíšenie súčet
C. 1.Náklady budúcich období dlhodobé
0
2.Účty v bankách
B.V.Finančné účty
B.V.1. Peniaze
77
74 0
0
75
7392 239
00
0
92 2394 001
92 2394 001
7192 239
0
72
104
105
109
124
125
129
Súvaha-pasíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)
Za obdobie od do:
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:
Názov účtovnej jednotky:
IČO:
01.01.2021-31.12.2021
01.01.2020-31.12.2020
Lucron Finance, s.r.o.
51716054
Označ.STRANA PASÍV
Číslo
riadku
Bežné účtovné obdobie
Spolu vlastné imanie a záväzky
79
9 727 743
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
9 213 766
A.Vlastné imanie
A.I.Základné imanie súčet
80302 711192 697
81 5 000 5 000
A.I. 1. Základné imanie
2. Zmena základného imania
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie
825 0005 000
83
84
A.II.Emisné ážio
A.III.Ostatné kapitálové fondy
A.IV.Zákonné rezervné fondy
85
86200 000200 000
87 500 500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
88500500
89
A.V.Ostatné fondy zo zisku9000
A.V.1. Štatutárne fondy91
2. Ostatné fondy92
A.VI.Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet9300
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov94
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 96
A.VII.Výsledok hospodárenia minulých rokov97-12 803-94 759
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov
2. Neuhradená strata minulých rokov
98
99-12 803-94 759
A.VIII.
B.
B.I.
B.I.1.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Záväzky
Dlhodobé záväzky súčet
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
100110 014
101 9 417 930
102 9 407 344
103 0
81 956
9 015 967
8 999 193
0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1.b.
106
107
108
4.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov
voči prepojeným účtovným jednotkám
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku
2. Čistá hodnota zákazky
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči
prepojeným účtovným jednotkám
5. Ostatné dlhodobé záväzky
6. Dlhodobé prijaté preddavky
7. Dlhodobé zmenky na úhradu
8. Vydané dlhopisy
9. Záväzky zo sociálneho fondu
10. Iné dlhodobé záväzky
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
12. Odložený daňový záväzok
110
111
112
1139 407 3448 999 193
114
115
116
117
B.II.
B.II.1.
2.
B.III.
B.IV.
B.IV.1.
Dlhodobé rezervy
Zákonné rezervy
Ostatné rezervy
Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky súčet
Záväzky z obchodného styku súčet
11800
119
120
121
1227 48614 274
123 216 2 100
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1.b.
1262162 100
127
128
4.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov
voči prepojeným účtovným jednotkám
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku
2. Čistá hodnota zákazky
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči
prepojeným účtovným jednotkám
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6. Záväzky voči zamestnancom
7. Záväzky zo sociálneho poistenia
8. Daňové záväzky a dotácie
9. Záväzky z derivátových operácií
10. Iné záväzky
130
131
132
1337 26612 174
134
1354
B.V.Krátkodobé rezervy
B.V.1. Zákonné rezervy
1363 1002 500
137
2. Ostatné rezervy1383 1002 500
B.VI.Bežné bankové úvery
B.VII.Krátkodobé finančné výpomoci
C.Časové rozlíšenie súčet
C. 1.Výdavky budúcich období dlhodobé
2.Výdavky budúcich období krátkodobé
3.Výnosy budúcich období dlhodobé
4.Výnosy budúcich období krátkodobé
139
140
1417 1025 102
142
1437 1025 102
144
145
VI.
08
G.
G.1.
22
2.
23
2.
33
X.1.
36
2.
37
Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v celých eurách)
Názov účtovnej jednotky:
IČO:
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:
Za obdobie od do:
01.01.2021-31.12.2021
01.01.2020-31.12.2020
Lucron Finance, s.r.o.
51716054
*
**
I.
II.
III.
IV.
V.
01
02000
03
04
05
06
07
VII.
**
A.
B.
C.
D.
E.
E.1.
2.
3.
4.
F.
09
107 6758 5700
11
12
13
147 6758 570
15000
16
17
18
19
20
Čistý obrat
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov
Tržby z predaja služieb
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
Aktivácia
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť spolu
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
Opravné položky k zásobam
Služby
Osobné náklady
Mzdové náklady
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
Náklady na sociálne poistenie
Sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému
hmotného majetku
21000
Odpisy k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného majetku
H.
I.
J.
***
*
**
VIII.
IX.
IX.1.
24
25
26
27-7 675-8 5700
28-7 675-8 5700
29 549 271 515 9660
30
31000
32
3.
X.
Opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného
majetku
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu
Opravné položky k pohľadávkam
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Pridaná hodnota
Výnosy z finančnej činnosti spolu
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
34
35000
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
3.
XI.
XI.1.
2.
XII.
XIII.
XIV.
**
K.
L.
M.
N.
N.1.
2.
O.
P.
Q.
***
****
R.
R.1.
2.
S.
***
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
Výnosové úroky
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek
Ostatné výnosové úroky
Kurzové zisky
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Náklady na finančnú činnosť spolu
Predané cenné papiere a podiely
Náklady na krátkodobý finančný majetok
Opravné položky k finančnému majetku
Nákladové úroky
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
Ostatné nákladové úroky
Kurzové straty
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
Daň z príjmov
Daň z príjmov splatná
Daň z príjmov odložená
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
38
39549 271515 9660
40549 271499 266
4116 700
42
43
44
45410 236411 3600
46
47
48
49408 150409 2680
50
51408 150409 268
52
53
542 0862 092
55139 035104 6060
56131 360 96 0360
57 21 346 14 0800
58 21 346 14 080
59
60
61110 01481 9560
bezprostredne
nasledujúce účtovné
obdobie (predpoklad)
Označ.Text
Skutočnosť
Číslo bezprostredne
riadku bežné účtovné obdobie predchádzajúce
účtovné obdobie
A.1.13.
A.2.4.
B.3.
B.6.
B.7.
A.5.
131 360
96 036
Z/S
A.1.
-143 121
108 704
A.1.1.
A.1.2.
-2 000
2 006
408 150
-549 271
515 966
-409 268
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.1.8.
A.1.9.
A.1.10.
A.1.11.
A.1.12.
A.2.
-9 453
-145 865
-9 453
-156 211
10 346
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
-21 214
58 875
31 032
44 841
A.3.
A.4.
A.6.
9 818
103 716
A.7.
A.8.
A.9.
9 818
103 716
B.1.
B.2.
B.4.
B.5.
-727 500
-1 070 000
Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
Názov účtovnej jednotky:
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:
Za obdobie od do:
Ozn.
Obsah položky
Vykazované
obdobie
IČO:
01.01.2021-31.12.2021
01.01.2020-31.12.2020
Lucron Finance, s.r.o.
51716054
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Skutočnosť (v EUR)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+)
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií obežným majetkom a
krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v
iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S+A1 až A.6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných
činností (-/+)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov,
ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného
celku (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A1 až A9)
Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1.
až A.1.13.) (+/-)
B.8.
B.9.
B.10.
B.13.
B.14.
C.1.7.
C.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.8.
C.2.9.
C.4.
C.5.
C.6.
F.
G.
H.
820 000475 000
B.11.
B.12.
B.15.
B.16.
B.17.
B.18.
B.19.
B.
92 500-595 000
00
C.1.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.
C.1.8.
00
C.2.1.
C.2.2.
C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.
C.3.
-14 080
C.7.
C.8.
C.9.
C.
D.
E.
-14 080 0
88 238 -491 284
4 001 495 285
92 2394 001
92 2394 001
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou
jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou
úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s
výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná Kurzové
rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia,
upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).