L
u
cr
on
F
i
n
a
n
c
e
, s.r.
o
.
L
e
gi
on
á
r
s
k
a
1
0,
8
11
0
7
B
r
a
t
i
s
l
a
v
a
I
Č
O
:
5
1
7
1
6
0
5
4
|
D
I
Č
:
2
1
2
0
77
11
9
1
V
ÝROČNÁ
SPRÁ
V
A
z
a r
o
k 2022
V
B
rat
i
s
l
ave, mare
c
2023
1
2
L
u
cr
on
F
i
n
a
n
c
e
, s.r.
o
.
L
e
gi
on
á
r
s
k
a
1
0,
8
11
0
7
B
r
a
t
i
s
l
a
v
a
I
Č
O
:
5
1
7
1
6
0
5
4
|
D
I
Č
:
2
1
2
0
77
11
9
1
O
b
s
ah
1.
P
r
of
i
l
s
p
olo
čn
ost
i3
2.
Po
dnika
t
s
činn
os
ť
a
f
inančná
s
i
t
uácia
s
p
olo
čn
ost
i
z
a r
o
k 20225
3.
Z
ámery
s
p
olo
čn
ost
i na r
o
k 20238
4.
V
yh
l
á
s
enie
o
s
práve a riadení9
5.
O
pi
s
s
y
st
ém
o
v vnú
to
rnej k
o
n
t
r
ol
y a riadenia ri
z
ík v
o
v
z
ť
ahu
k úč
to
vnej
z
ávierke9
6.
I
n
fo
rmácie
o
činn
ost
i
V
a
l
néh
o
z
hr
o
ma
ž
denia
a
o
r
g
án
o
v
s
p
olo
čn
ost
i10
7.
V
ydané d
l
h
o
pi
s
y12
8.
V
yh
l
á
s
enie
z
o
dp
o
vedných
osô
b emi
t
en
t
a14
9.
S
práva ne
z
ávi
sl
éh
o
audí
to
ra vrá
t
ane úč
to
vnej
z
ávierky14
3
L
u
cr
on
F
i
n
a
n
c
e
, s.r.
o
.
L
e
gi
on
á
r
s
k
a
1
0,
8
11
0
7
B
r
a
t
i
s
l
a
v
a
I
Č
O
:
5
1
7
1
6
0
5
4
|
D
I
Č
:
2
1
2
0
77
11
9
1
1.
P
r
of
i
l
s
p
olo
čn
ost
i
O
bch
o
dné men
o
s
p
olo
čn
ost
i:
Lu
c
r
o
n F
i
nan
c
e,
s
.r.
o
.
P
rávna
fo
rma:
spo
l
o
č
n
os
ť
s
ru
č
en
í
m
ob
me
d
zeným
Z
á
kl
adné imanie
s
p
olo
čn
ost
i:
5
000
EUR
P
redme
t
činn
ost
i:
pos
kyt
o
van
i
e a
sp
r
os
tre
d
k
o
van
i
e
pos
kyt
o
van
i
a
úver
o
v a
ž
iči
ek
S
íd
lo
s
p
olo
čn
ost
i:
Le
g
i
o
nár
s
ka
10
811
07
B
rat
i
s
l
ava
D
zápi
s
u
s
p
olo
čn
ost
i:
24
.
5
.
2018
IČO
:
51
716
054
A
udí
to
r:
In
g
. Takát
so
Már
i
a
L
ic
en
ci
a
SKAU
č
.
91
O
r
g
ány
s
p
olo
čn
ost
i
k
31.12.2022:
Ko
na
t
e
l
ia:In
g
. Z
o
l
tán
ll
er
E
r
ic
Lux
Št
ru
kt
úra
s
p
olo
ční
ko
v
k
31.12.2022:
Ik
op
art
1
S
.
A
.
100
%
-
pod
i
e
l
na zák
l
a
d
n
o
m
i
man
í
(
5
000
)
22
rue
d
e
s
B
ruyère
s
L
-
1274
Ho
wa
l
d
.
B
.
P
.
2508
Spo
l
o
č
n
í
k nemá
osob
i
tné
p
ráva k
o
ntr
o
l
y, neex
i
s
tujú
ob
me
d
zen
i
a h
l
a
so
va
cíc
h
p
ráv a n
i
e
s
ú
známe ž
i
a
d
ne
do
h
od
y me
d
z
i
maj
i
teľm
i
c
enný
c
h
p
a
p
i
er
o
v, kt
o
b
y m
o
h
li
v
i
e
s
ť
k
ob
me
d
zen
i
am
p
rev
od
i
teľn
os
t
i
c
enný
c
h
p
a
p
i
er
o
v a k
ob
me
d
zen
i
am h
l
a
so
va
cíc
h
p
ráv.
4
L
u
cr
on
F
i
n
a
n
c
e
, s.r.
o
.
L
e
gi
on
á
r
s
k
a
1
0,
8
11
0
7
B
r
a
t
i
s
l
a
v
a
I
Č
O
:
5
1
7
1
6
0
5
4
|
D
I
Č
:
2
1
2
0
77
11
9
1
I
den
t
i
f
ikácia emi
t
en
t
a v
z
my
sl
e
z
ák
o
na
o
bur
z
e cenných papier
o
v
51716054
L
EI
:
097900B
IGF
0000158939
Úč
to
vné
o
bd
o
bie:
31
.
12
.
2022
I
n
fo
rmačná p
o
vinn
os
ť
z
a
r
o
k:
2022I
Č
O
:
o
d:
01
.
01
.
2022
d
o
:
P
rávna
fo
rma
s
.r.
o
.
O
bch
o
dné men
o
/
z
o
v:
Lu
c
r
o
n F
i
nan
c
e,
s
.r.
o
.
Le
g
i
o
nár
s
ka
10
S
íd
lo
:
u
l
ica, čí
slo
PS
Č
O
bec
811
07
B
rat
i
s
l
ava
Te
l
.:
s
mer
o
čí
slo
čí
slo
:
0914
321
270
Fax:
s
mer
o
čí
slo
čí
slo
:
W
eb
o
s
íd
lo
:
www.
l
u
c
r
o
n.
s
k
D
á
t
um v
z
niku:
17
.
4
.
2018
5
000
Z
ák
l
adné imanie
(v
E
U
R
):
Z
ak
l
ada
t
eľ:
Ik
o
part
1
S
.
A
.,
22
rue de
s
B
ruyère
s
, L
-
1274
Ho
wa
l
d .
B
.
P
.
2508
Luxembur
s
veľk
o
v
o
jv
o
d
s
tv
o
O
z
námenie
s
p
ôso
bu
z
verejnenia r
o
čnej
f
inančnej
s
právy
§
47 ods. 4 zákona o
burze
Centrá
l
na
ev
i
den
ci
a
re
g
u
l
o
vaný
c
h
i
nf
o
rmá
cií
-
C
ER
I
B
urza
c
enný
c
h
pap
i
er
o
v v
B
rat
i
s
l
ave, a.
s
.
-
www.b
ss
e.
s
k
A
dre
s
a web
o
véh
o
s
íd
l
a emi
t
en
t
a,
a
l
eb
o
z
o
v dennej
tl
ače, a
l
eb
o
z
o
v v
š
e
o
becne u
z
návanéh
o
in
fo
rmačnéh
o
s
y
st
ému, v k
to
rej
b
ol
a r
o
čná
f
inančná
s
práva
z
verejnená
www.
l
u
c
r
o
n.
s
k
D
á
t
um
z
verejnenia
26
.
4
.
2022
Ča
s
z
verejnenia
§
47
o
d
s
.
8
zák
o
na
o
burze
18
:
00
P
redme
t
p
o
dnikania:
p
os
kyt
o
van
i
e úver
o
v a
l
eb
o
p
ô
ž
iči
ek z peňažný
c
h zdr
o
j
o
v z
í
s
kaný
c
h
l
u
č
ne bez verejnej výzvy a bez verejnej p
o
nuky majetk
o
c
h h
o
dn
ô
t
5
L
u
cr
on
F
i
n
a
n
c
e
, s.r.
o
.
L
e
gi
on
á
r
s
k
a
1
0,
8
11
0
7
B
r
a
t
i
s
l
a
v
a
I
Č
O
:
5
1
7
1
6
0
5
4
|
D
I
Č
:
2
1
2
0
77
11
9
1
2.
Po
dnika
t
s
činn
os
ť
a
f
inančná
s
i
t
uácia
s
p
olo
čn
ost
i
z
a r
o
k 2022
Č
inn
os
ť
s
p
olo
čn
ost
i v r
ok
u 2022
P
ä
ť
r
o
č
em
i
s
i
u
d
l
h
op
i
so
v Lu
c
r
o
n F
i
nan
c
e
1
po
núk
l
a
spo
l
o
č
n
os
ť
i
nve
s
t
o
r
o
m v r
o
ku
2018
s
r
o
č
ným výn
oso
m
5
% a tát
o
je
li
s
t
o
vaná na re
g
u
l
o
van
o
m trhu
B
urzy
c
enný
c
h
p
a
p
i
er
o
v v
B
rat
i
s
l
ave.
D
l
h
op
i
s
y
s
a za
č
a
li
vy
d
áva
ť
14
. júna
2018
, n
o
m
i
l
na h
od
n
o
ta em
i
s
i
e
p
re
ds
tavuje
10
m
il
.
EUR
.
R
u
či
teľ
o
m em
i
s
i
e je
l
uxem
b
ur
s
mater
s
spo
l
o
č
n
os
ť
Lu
c
r
o
nu
Ik
op
art
1
S
.
A
.
V
r
o
ku
2022
po
núk
l
a
spo
l
o
č
n
os
ť
i
nve
s
t
o
r
o
m
d
ruhú em
i
s
i
u
d
l
h
op
i
so
v Lu
c
r
o
n
P
rem
i
um
s
r
o
č
ným výn
oso
m
5
,
5
%
li
s
t
o
vanú na re
g
u
l
o
van
o
m trhu
B
urzy
c
enný
c
h
p
a
p
i
er
o
v v
B
rat
i
s
l
ave.
D
l
h
op
i
s
y
s
a za
č
a
li
vy
d
áva
ť
9
. júna
2022
, n
o
m
i
l
na h
od
n
o
ta em
i
s
i
e je
7
,
5
m
il
.
EUR
.
Za r
o
k
2022
dos
i
ah
l
a
spo
l
o
č
n
os
ť
s
l
e
do
k h
ospod
áren
i
a
p
re
d
z
d
anen
í
m v
o
š
ke
5
504
EUR
.
V
ýn
os
y
g
ener
o
va
l
a z vy
čí
s
l
ený
c
h úr
o
k
o
v v
o
š
ke
606
002
EUR
.
D
z
p
r
í
jmu je v
o
š
ke
23
550
EUR
a h
ospod
ár
s
ky
s
l
e
do
k
po
z
d
anen
í
je
-
18
046
EUR
.
S
trata vykázaná
spo
l
o
č
n
os
ť
o
u za r
o
k
2022
v
o
š
ke
18
046
EUR
b
u
d
e uhra
d
ená z ner
o
z
d
e
l
enéh
o
z
i
s
ku
m
i
nu
l
ý
c
h r
o
k
o
v.
C
i
o
m
spo
l
o
č
n
os
t
i
je
pos
kytnut
i
e v
š
etký
c
h z
d
r
o
j
o
v vyk
o
l
ekt
o
vaný
c
h z em
i
s
i
e
d
l
h
op
i
so
v
p
re
f
i
nan
c
o
van
i
e akt
i
v
í
t
spo
l
o
č
n
os
t
í
p
re
do
v
š
etkým
p
atr
i
a
cic
h
do
š
truktúry Ik
op
art
1
v
o
f
o
rme
ž
iči
ek.
K
31
.
12
.
2022
bo
li
ž
ky
pos
kytnuté na
s
l
e
d
ujú
ci
m
spo
l
o
č
n
os
t
i
am: Lu
c
r
o
n Gr
o
u
p
,
a.
s
.,
A
r
bo
r
i
a Lan
d
D
eve
l
op
ment,
s
.r.
o
.,
N
e
s
t
o
S
ever Lan
d
D
eve
l
op
ment,
s
.r.
o
.,
N
e
s
t
o
Juh
Lan
d
D
eve
l
op
ment,
s
.r.
o
.,
A
r
bo
r
i
a Lan
d
D
eve
l
op
ment II,
s
.r.
o
.,
A
r
bo
r
i
a
B
D
6
,
s
.r.
o
, Lu
c
r
o
n
F
i
nan
c
e
2
,
s
.r.
o
.,
N
e
s
t
o
A
,
s
.r.
o
.,
N
e
s
t
o
B
,
s
.r.
o
., L
-
P
r
op
erty L
i
v
i
n
g
,
s
.r.
o
. a
A
r
bo
r
i
a
P
i
e
š
ť
an
s
B
D
1
,
s
.r.
o
.
etky
ž
ky
s
ú
sp
l
atné najne
s
k
ô
r
p
re
d
sp
l
atn
os
ť
o
u
s
am
o
tný
c
h
d
l
h
op
i
so
v na
za
b
ez
p
e
č
en
i
e
dos
tat
o
č
nej
li
kv
i
d
i
ty
p
re vy
p
l
aten
i
e
i
nve
s
t
o
r
o
v.
6
L
u
cr
on
F
i
n
a
n
c
e
, s.r.
o
.
L
e
gi
on
á
r
s
k
a
1
0,
8
11
0
7
B
r
a
t
i
s
l
a
v
a
I
Č
O
:
5
1
7
1
6
0
5
4
|
D
I
Č
:
2
1
2
0
77
11
9
1
V
ybrané
f
inančné u
k
az
o
va
t
e
l
e
s
p
olo
čn
ost
i (
E
U
R
)
U
kaz
o
vate
l
e
31.12.2022
31.12.2021
Majet
o
k
11
471
479
9
727
743
V
l
a
s
tné
i
man
i
e
284
666
302
711
Zák
l
a
d
i
man
i
e
5
000
5
000
V
ý
s
l
e
do
k h
ospod
áren
i
a za ú
č
t
o
vné
obdob
i
e
-
18
046110
014
z
i
s
k
(
+
)
,
s
trata
(
-
)
Spo
l
o
č
n
os
ť
v m
i
nu
l
o
m ú
č
t
o
vn
o
m
obdob
í
ne
obs
tara
l
a ž
i
a
d
ne v
l
a
s
tné ak
ci
e,
do
č
a
s
li
s
ty,
ob
c
h
od
pod
i
e
l
y, an
i
ak
ci
e,
do
č
a
s
li
s
ty a
l
e
bo
ob
c
h
od
pod
i
e
l
y
o
v
l
á
d
ajú
c
ej
osob
y.
Údaj
o
o
r
g
anizačnej z
lo
ž
k
e v zahraničí
Spo
l
o
č
n
os
ť
nemá ž
i
a
d
nu
s
v
o
ju
o
r
g
an
i
za
č
z
l
o
žku v zahran
ičí
.
I
n
fo
rmácia
o
vp
l
yve činn
ost
i úč
to
vnej jedn
otk
y na živ
ot
pr
ost
redie
V
zhľa
do
m na
c
harakter
pod
n
i
kateľ
s
kej
či
nn
os
t
i
Spo
l
o
č
n
os
t
i
,
či
nn
os
ť
Spo
l
o
č
n
os
t
i
nemá
významný v
p
l
yv na ž
i
v
o
tné
p
r
os
tre
d
i
e.
I
n
fo
rmácia
o
uda
lost
iach
oso
bi
t
néh
o
významu
O
d
s
k
o
n
č
en
i
a ú
č
t
o
vnéh
o
obdob
i
a ne
doš
l
o
v
spo
l
o
č
n
os
t
i
ku ž
i
a
d
nej u
d
a
l
os
t
i
osob
i
tnéh
o
významu,
p
r
i
š
l
o
v
š
ak k významným u