regulovaná informácia

ROČNÁ SPRÁVA

     

emitenta

  
 

v zmysle zákona o burze cenných papierov

     

Časť 1.- Identifikácia emitenta

     
       

Informačná povinnosť za rok:

2022

 

IČO:

54622182

  
   

LEI:

097900CAKA0000105220

  

Účtovné obdobie:

od:

01.06.2022

do:

31.12.2022

      
           

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzením

  
           

Obchodné meno / názov:

Lucron Finance 3, s.r.o.

  
           

Sídlo:

         

ulica, číslo

Legionárska 10

  

PSČ

811 07

  

Obec

Bratislava

  
           
    
           

Tel.:

smerové číslo

  

číslo:

+421 914 321 270

  
           

Fax:

smerové číslo

  

číslo:

   
           
    
           

Webové sídlo:

www.lucron.sk

  
           

Dátum vzniku:

  

Základné imanie (v EUR):

5000

  
           

Zakladateľ:

Ikopart 1 S.A., 22 rue des Bruyères, L-1274 Howald . B.P. 2508

  
  
  
           

Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze

Centrálna evidencia regulovaných informácií - CERI                                     Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. - www.bsse.sk

Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená

www.lucron.sk

  
  
  

Dátum zverejnenia

4/28/2023

  
  

Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze

18:00

  
           

Predmet podnikania:

poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

  
  
  
  
  
  
  
           

Časť 2. Účtovná závierka

        
           

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS(Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)

SAS

  
           

Účtovná závierka podľa SAS

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

  

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.

Súvaha-aktíva

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

  

Súvaha-pasíva

Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

  

Výkaz ziskov  a strát

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)

  

Podľa zákona o účtovníctve emitenti, ktorí emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie sú subjektom verejného záujmu.

Poznámky

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

  

CASH-FLOW-Priama metóda

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

  

CASH-FLOW-Nepriama metóda

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

  
   

alebo

          

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

  

UPOZORNENIE

Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)

  

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa  § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

  

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)

  

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)

  
  

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)

  
  

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

  
   

Účtovná závierka bola overená audítorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

áno

     

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze  účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

  

V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze  správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou.

  
  

Vo Výročnej správe emitenta audítor musí vyjadriť svoj názor v zmysle § 20 ods. 3 písm. a), b) c), d), e) zákona o účtovníctve.

  

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

  

Ing. Takátsová Mária,Lipová 42, 900 42 Dunajská Lužná, Licencia 91

  
  
           

Dátum auditu:

29.3.2023

         
           
           

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

nie

    
           

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)

  
  

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)

  

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)

  

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)

  

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

  
           

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze  ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

  
  
  
  
           

Časť 3. Výročná správa

  
           

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

  
  
  

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

          

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,

  
  
  

Spoločnosť emitovala dlhopisy, ktorých celková účtovná hodnota k 31.12.2022 je 8.514.342 EUR. Za obdobie roka 2022 dosiahla stratu vo výške 257.709 eur. Výnosy dosiahla z vyčíslených úrokov vo výške 57.432 EUR, nákladové úroky boli 46.342 eur a ostatné náklady tvorili v prevažnej miere náklady spojené s vysaním dlhopisov. V budúcich obdobiach bude spoločnosť vykonávať činnosti vyplývajúce z doterajšej činnosti. Uvedené finančné operácie nemajú vplyv na životné prostredie, zamestnanosť ani sa sa nevzťahujú na výskum a vývoj. Cieľom spoločnosti je poskytnutie všetkých zdrojov vykolektovaných z emisie dlhopisov pre financovanie aktivít spoločností patriacich do štruktúry Ikopart 1 vo forme pôžičiek. K 31.12.2022 boli pôžičky poskytnuté spoločnosti Ikopart 1. Všetky pôžičky sú splatné najneskôr pred splatnosťou samotných dlhopisov na zabezpečenie dostatočnej likvidity pre vyplatenie investorov. K 31.12.2022 boli celkové záväzky spoločnosti vo výške 8.769.071,- EUR a sú prakticky v plnej miere tvorené účtovnou hodnotou vydaných dlhopisov. Vlastné imanie bolo -250.209,- EUR ovplyvnené hospodárskym výsledkom za účtovné obdobie vo výške -257.709,- EUR.

  
  
  
  
  
  
           

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

  

Od skončenia účtovného obdobia nedošlo v spoločnosti ku žiadnej udalosti osobitného významu, prišlo však k významným udalostiam na trhu, ktorým spoločnosť venuje veľkú pozornosť. Spoločnosť pozorne sleduje aktuálnu situáciu a jej vplyv na podnikateľské aktivity. Aj keď došlo k uvoľneniu a zrušeniu väčšiny opatrení proti šíreniu nákazy COVID ako aj k normalizácii režimu fungovania obyvateľstva do podoby ako pred vypuknutím nákazy COVID, spoločnosť samotná ako aj ďalšie spoločnosti patriace do štruktúry Ikopart 1 majú na základe predchádzajúcich skúseností pripravené riešenia a podmienky pre zachovanie kontinuity svojich aktivít aj v prípade, pokiaľ by malo opäť prísť ku zhoršeniu epidemiologickej situácie a obnoveniu reštriktívnych opatrení. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie je pripravená okamžite reagovať a prispôsobiť sa danej situácii pri zachovaní činností v plnom rozsahu. Mimoriadna pozornosť je venovaná vojnovým udalostiam na Ukrajine. Spoločnosť pravidelne analyzuje aktuálny vývoj, najnovšie informácie, očakávania pre budúce obdobie, analyzuje ožné scenáre a vyhodnocuje ich potenciálne dopady na hospodárenie, predovšetkým riziká spojené s vysokými cenami energií, ich možným nedostatkom v roku 2023, riziká z rastu inflácie, rastu cien vstupných surovín a materiálov, zo zníženia dostupnosti stavebných materiálov, poklesu trhovej hodnoty aktív, poklesu kúpyschopnosti a životnej úrovne obyvateľstva, rastu úrokových mier hypotekárnych úverov ako aj úverov na financovanie projektov. V súčasnej dobe je však prakticky nemožné presne predpovedať vplyv a možné dopady na aktivity samotnej spoločnosti ako aj ďalších spoločností patriacich do štruktúry Ikopart 1 vzhľadom na závislosť od mnohých faktorov, ktoré sú v súčasnej dobe ťažko predvídateľné. Spoločnosť nepôsobí na ukrajinskom a ruskom trhu, nie sú jej známe žiadne priame prepojenia s danými regiónmi, vojna na Ukrajine a uvalené sankcie nemajú priamy dopad na strategické zameranie, ciele a zároveň ani na likviditnú pozíciu, keďže spoločnosti patriace do štruktúry Ikopart 1 sa sústredia na rezidenčné projekty v Slovenskej republike, konkrétne v Bratislave a Trnave. Spoločnosť očakáva, že nepriamo súčasná situácia prostredníctvom vyššie uvedených rizík môže mať negatívny dopad na aktivity, predovšetkým zvyšovaním vstupných nákladov na prípravu a realizáciu pripravovaných projektov ako aj projektov v realizácii, spomalením výstavby projektov v realizácii v dôsledku nedostatku vstupných materiálov a potenciálneho narušenia dodávateľských reťazcov. Ďalej môže spôsobiť spomalenie tempa predaja nehnuteľností v dôsledku poklesu kúpyschopnosti obyvateľstva ako aj zníženej dostupnosti financovania a v krajnom prípade môže spôsobiť posun začiatku výstavby pripravovaných projektov oproti pôvodnému harmonogramu za účelom minimalizácie finančných dopadov a zosúladenia tempa predaja so situáciou na trhu. Financovanie jednotlivých projektov a zabezpečenie likvidity bude prispôsobené prípadnej zmene v načasovaní projektov. Spoločnosť v súčasnej dobe neočakáva priame dopady na zamestnancov. Spoločnosť na základe identifikovaných rizík a už viditeľných ako aj očakávaných dopadov tieto zohľadňuje vo svojich plánoch. Z dlhodobého hľadiska spoločnosť napriek zložitej súčasnej situácii vychádza z pokračujúceho dopytu po bývaní vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok bytov v regiónoch, na ktoré sa koncentrujú spoločnosti patriace do štruktúry Ikopart 1 a predpokladá, že zvýšené vstupné náklady na prípravu a realizáciu projektov ako aj očakávané zvýšené náklady na financovanie budú premietnuté do konečnej predajnej ceny. Spoločnosť prijíma interné úsporné opatrenia na strane nákladov pre zmiernenie negatívnych dopadov na hospodárenie. Spoločnosť nepožiadala a v súčasnej dobe ani nezvažuje požiadať o opatrenia verejnej podpory. Spoločnosť od začiatku roku 2022 výrazne posilnila aktivity v oblasti IT a vo väčšej miere sa sústredí na oblasti súvisiace s ochranou dát, osobných údajov, elektronickou komunikáciou, informačnými systémami a zabezpečením kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosť nezaznamenala doteraz kybernetické útoky, únik dát ani žiadne negatívne udalosti pri ochrane osobných údajov. Ako už bolo uvedené, vzhľadom k veľkému počtu faktorov a zložitej situácii je ťažké presnejšie predpovedať vplyvy a dopady na spoločnosť, ich aktivity ako aj finančnú pozíciu a tieto kvantifikovať. Spoločnosť očakáva z krátkodobého hľadiska negatívne dopady na hospodárenie a finančnú pozíciu, vzhľadom k segmentom, produktom a analýze možných opatrení však vychádza z toho, že nebude ohrozená schopnosť v súčasnosti a ani v budúcnosti plniť si svoje záväzky a z dlhodobého hľadiska bude napĺňať svoju dlhodobú stratégiu. Vývoj situácie bude naďalej pozorne sledovať, priebežne vyhodnocovať a v prípade potreby adekvátne reagovať.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  
  
  
  
  
  
           

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

  

Spoločnosť bude naďalej pokračovať v držbe dlhopisov a z toho vyplývajúce finančné postupy.

  
  
  
  
  
  
           

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

  

Spoločnosť nevykazuje ani neplánuje žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

  
  
  
  
  
  
           

e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

  
  

Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie ani iné formy akcií a podiely materskej účtovenj jednotky.

  
  
  
  
  
  
           

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

  

Rozdelenie hospodárskeho zisku za rok 2022 - strata vykázaná spoločnosťou za rok 2022 vo výške 257.708,99 EUR bude preúčtovaná na účet neuhradených strát minulých období.

  
  
  
  
  
  
           

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

  

Nenastali žiadne zmeny ktoré by mali vplyv na postavenie a činnosť spoločnosti.

  
  
  
  
  
  
           

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

  

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

  
  
  
  
  
  
           

Podľa § 20 ods. 2 zákona o účtovníctve Výročná správa  obsahuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a 20b zákona o účtovníctve.

  

Zostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci                                (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

nie

  
           

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

          

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č.  566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

  
  
  
           

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

  
  
   
  
  
  
  
  
           

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

  

Spoločnosť a Skupina Lucron, ktorej je spoločnosť súčasťou, čelia rizikám vo vzťahu k ich developerským aktivitám. Cenové riziká zahŕňajú predovšetkým riziko nárastu cien stavebných materiálov a práce ako aj riziko poklesu predajných cien v nadväznosti na vývoj na trhu. Proces developmentu zahŕňa všetky činnosti spojené s každým jednotlivým projektom, počnúc nadobudnutím pozemkov alebo majetku (napr. riziko, že sa príslušná akvizícia neuskutoční) cez koncepčnú a projektovú fázu (napr. riziko, že parametre projektu nebudú spĺňať požiadavky trhu), fázu procesu udeľovania povolení (napr. riziko, že dôjde k zdržaniu tejto fázy procesu), fázu výstavby (napr. riziko vád, zdržania a zvýšených nákladov na výstavbu), nájmu a správy nehnuteľností až po predaj alebo prenájom konkrétnych nehnuteľností. Realizácia stratégie Skupiny Lucron a následne dosiahnutie jej finančných a investičných cieľov za súčasných alebo budúcich trhových podmienok nemusia byť v plnej miere naplnené a môžu negatívne ovplyvniť hospodárske a finančné výsledky a vyhliadky spoločnosti a to napríklad v tom, že sa nepodarí v plnej miere preniesť rastúce náklady do cien predávaných nehnuteľností. Riziko likvidity sa môže materializovať v prípade významného negatívneho trhového trendu (napríklad výrazného poklesu cien nehnuteľností spolu s výrazným spomalením tempa predaja), čím sa obmedzí možnosť speňažiť svoje aktíva za primeranú cenu v primeranom časovom rozpätí, alebo v prípade vzniku nepredvídanej skutočnosti (napr. zníženie ochoty bánk financovať sektor nehnuteľností). Takisto kapitálové výdavky môžu byť z rozličných dôvodov vyplývajúcich z náročnosti celého procesu výstavby a developmentu vyššie ako očakávané, čo môže ohroziť jej finančné ciele a tiež mať negatívny vplyv na likviditu a finančné toky. Spoločnosť a Skupina Lucron spoliehajú na schopnosť predať svoje developované nehnuteľnosti na financovanie ďalšej developerskej činnosti a expanziu projektov prostredníctvom opätovného investovania tržieb z odpredajov. Spoločnosť a Skupina Lucron majú zavedené kontrolné mechanizmy, monitorujú tempo predaja, dosiahnuté predajné ceny, analyzujú odchýlky od plánovaných výsledkov predaja, aktualizujú predajné plány, súčasne controllingovými nástrojmi priebežne sledujú náklady na výstavbu v porovnaní s rozpočtami a analyzujú možné dopady na hospodárenie, finančnú situáciu a toky likvidity. V prípade potreby a odchýlok prijímajú opatrenia na zmiernenie dopadov, podporu predaja a úsporu nákladov, aby boli dodržané plánované finančné ukazovatele a aby boli zabezpečené dostatočné finančné toky pre financovanie projektov a splácanie všetkých záväzkov. Tieto procesy prebiehajú na úrovni spoločnosti, ostatných spoločností v rámci Skupiny Lucron a agregovane pre celú Skupinu Lucron pre zachovanie finančnej stability celej skupiny ako aj jednotlivých projektov. Pre financovanie aktivít a projektov Skupina Lucron využíva vo významnej miere externé financovanie, predovšetkým bankové úvery. Z pohľadu úverových rizík by mohla mať negatívny dopad už uvedená prípadná znížená ochota bánk financovať sektor nehnuteľností, čo by mohlo spôsobiť zhoršenie dostupnosti externého financovania a odklad naštartovania výstavby plánovaných projektov. Spoločnosť a Skupina Lucron priebežne aktívne komunikujú s financujúcimi bankami, poskytujú potrebné a aktuálne informácie, dbajú na dodržiavanie zmluvných podmienok a včasnú úhradu záväzkov, priebežne sledujú záväzky a plánované úhrady záväzkov v nadväznosti na riadenie likvidity. Priebežne sú sledované a vyhodnocované pomerové ukazovatele likvidity, strednodobá a dlhodobá likvidita, parametre LTV, LTC ako aj ďalšie a sú prijímané opatrenia pre zabezpečenie zdravého pomeru externého financovania voči aktívam spoločnosti a Skupiny Lucron. Spoločnosť a Skupina Lucron vyhodnocujú už realizované ako aj očakávané dopady nárastu úrokových sadzieb na hospodárenie a zohľadňujú tieto pri tvorbe rozpočtov a v predpokladoch výpočtov profitability ako aj pri plánovaní likvidity. Priebežne sú monitorované dostupné možnosti externého financovania, podmienky na trhu a dlhodobo je plánovaná vhodná štruktúra externého financovania v kombinácii s vlastnými zdrojmi pre pokrytie budúcich aktivít a plánovaných projektov. Napriek spomaleniu ekonomického rastu, vysokej inflácii, nárastu cien vstupných faktorov, nárastu nákladových úrokov, spomaleniu tempa predaja nehnuteľností v dôsledku spomínaných faktorov ako aj zhoršenej dostupnosti hypotekárneho financovania a negatívne dopady na likviditu spoločnosť vychádza z predpokladu, že bude naďalej a dlhodobo schopná plniť riadne a včas svoje záväzky a Skupina Lucron bude dosahovať dostatočnú profitabilitu z realizovaných projektov pre zabezpečenie financovania svojich aktivít a budúcich plánovaných projektov. Spoločnosť a Skupina Lucron pozorne sledujú vývoj, priebežne aktualizujú svoje rozpočty, strednodobé a dlhodobé plány finančných tokov, štruktúru financovania a prijímajú potrebné opatrenia pre minimalizáciu rizík likvidity.

  
  
  
  
  
  
           

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

          

Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk v časti  "Poradca emitenta"  v  "Správe a riadení spoločnosti".

  
  

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

  
  
           

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

  
  

Spoločnosť v súčasnosti spravuje a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník. Spoločnosť neuplatňuje Kódex správy a riadenia spoločností, a to z dôvodu, že nezamestnáva zamestnancov na hlavný pracovný úväzok.

  
  
  
  
  
  
           

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

  

Spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Riadiacim orgánom je štatutárny orgán. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia: Ing.Zoltán Müller a Eric Lux. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

  
  
  
  
  
  
           

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

  
  
   

Emitent pri svojej správe a riadení dodržiava požiadavky ustanovené v právnych predpisoch Slovenskej republiky. U Emitenta nenastala v roku 2022 žiadna zmena ani odchýlka v riadení.

  
  
  
  
  
  
           

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

  

Oblasť vnútornej kontroly a riadenia rizík je u Emitenta zabezpečená prostredníctvom valného zhromaždenia. To pri svojej práci vychádza zo systému identifikovania významných rizík pre Emitenta. Spoločnosť pri uplatňovaní procesu vnútornej kontroly postupuje v súlade s internými pravidlami a platnou legislatívou v oblasti účtovníctva. Táto upravuje jednotlivé oblasti a spôsoby účtovania pre dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, finančný majetok, zásoby, pohľadávky, záväzky, rezervy, časové rozlíšenie, vlastné imanie, výnosy, daň z príjmu a ďalšie položky. V rámci spoločnosti sú vykonávané priebežné kontroly, proces kontroly je priebežne vyhodnocovaný a v prípade zistených nedostatkov sú bezodkladne vykonané kroky k rýchlej náprave a zamedzeniu ich opakovania. Systém vnútornej kontroly sa opiera o vlastné kontrolné mechanizmy, aktívnu činnosť dozorného orgánu a o externý audit. Výsledky kontrol sú predkladané štatutárnemu orgánu spoločnosti k ďalšiemu procesu, ktorý obsahuje analýzu, vyvodenie dôsledkov a prijímanie ďalších krokov a opatrení.

  
  
  
  
  
  
           

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

  

Riadne valné zhromaždenie sa zvoláva najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Valné zhromaždenie, ktoré schvaľuje ročnú individuálnu účtovnú závierku sa musí uskutočniť do šiestich (6) mesiacov od posledného dňa hospodárskeho roku, za ktorý sa ročná závierka schvaľuje. Každý konateľ je samostatne oprávnený zvolať valné zhromaždenie. Konateľ je povinný zvolať valné zhromaždenie, pokiaľ je nevyhnutné prijať rozhodnutie, ktoré je v pôsobnosti valného zhromaždenia. Súčet hlasov spoločníkov je jednosto (100) hlasov. Pri hlasovaní valného zhromaždenia sú hlasy spoločníkov rozdelené v nasledovnom pomere: a.) Spoločník: 100%. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Pokiaľ nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, zvolá konateľ najneskôr po štyridsiatich (40) dňoch náhradné valné zhromaždenie s rovnakým programom. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 50 hlasov. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:  a.) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, b.) rozdelenie zisku a úhrady strát, c.) schvaľovanie stanov a ich zmien, d.) rozhodovanie o zmenách Listiny, pokiaľ k nim nedochádza na základe iných právnych skutočností, e.) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, rozhodovanie o nepeňažnom vklade a rozhodovanie o započítaní pohľadávky voči Spoločnosti proti pohľadávke Spoločnosti na splatenie vkladu, f.) rozhodnutie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov Spoločnosti, schvaľovanie zmluvy o výkone funkcie uzavretej medzi konateľom a Spoločnosťou, g.) rozhodnutie o vytvorení dozornej rady, vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní jej členov, h.) schvaľovanie konaní urobených osobami konajúcimi v mene Spoločnosti pred jej vznikom, i.) rozhodovanie o zriadení, použití a prípadnom rozpustení iných ako zákonom predpísaných fondov, j.) schvaľovanie organizačného poriadku pre výkon funkcie konateľa, k) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie prokuristu Spoločnosti, l.) rozhodnutie o likvidácii, vymenovaní a odvolaní likvidátora a zrušení Spoločnosti, m.) rozhodovanie o zlúčení, splynutí, rozdelení Spoločnosti, prevode, vklade alebo založení podniku Spoločnosti alebo jeho časti, n.) rozhodovanie o udelení súhlasu s prevodom alebo založením obchodného podielu, o.) rozhodovanie o zmene účtovného obdobia Spoločnosti, p.) rozhodovanie o zrušení Spoločnosti alebo zmeny právnej formy Spoločnosti, q.) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje Obchodný zákonník alebo táto listina. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo Listina nevyžaduje vyšší počet hlasov. Spoločníci môžu prijímať aj rozhodnutia mimo valného zhromaždenia spôsobom uvedeným v § 130 Obchodného zákonníka. Spoločník ako jediný spoločník Spoločnosti vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. V záležitostiach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia rozhoduje Spoločník v písomnej forme. V roku 2022 zasadalo valné zhromaždenie dňa 9.9.2022 a schválilo emisiu zabezpečených dlhopisov v celkovej menovitej hodnote 10 000 000 EUR, v súlade so všeobecnými záväznými predpismi podľa slovenského práva v mene eur v podobe zaknihovaného cenného papiera vo forme na doručiteľa a vykonanie všetkých s tým súvisiacich úkonov, vrátane dojednania a uzavretia zmlúv s protistranami existujúcimi pri aranžovaní a správe emisie dlhopisov. Zároveň poverilo konateľa spoločnosti Ing. Zoltána Müllera na vyjednanie, dohodnutie a uzavretie v mene spoločnosti všetkých právnych úkonov nevyhnutných a potrebných pre emisiu dlhopisov v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia ako i všetkých súvisiacich právnych úkonov.

  
  
  
  
  
  
           

f) informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a jeho výborov

  

Hlavná činnosť štatutárneho orgánu, teda konateľov, bola zameraná na rast hodnoty a zabezpečenie transparentnosti aktivít Emitenta voči zainteresovaným stranám. Rovnako konatelia vynakladali úsilie na riadenie podnikateľského rizika. Konatelia mali riadny prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa Emitenta. Písomnosti s podrobnými informáciami boli distribuované v dostatočnom časovom predstihu, čím sa zabezpečila schopnosť konateľov vynášať kvalifikované rozhodnutia v jednotlivých záležitostiach. Emitent zriadil dňa 16.08.2022 Výbor pre audit a za členov Výboru pre audit vymenoval nasledujúce osoby: Ingrid Schmogrovitsová, Lukáš Dlugoš, Marián Baláž. V zmysle schváleného Štatútu výboru pre audit Emitenta sú úlohy výboru: a.) sledovanie zostavovania účtovnej závierky (individuálnej aj konsolidovanej) a dodržiavania osobitných predpisov, b.) sledovanie efektivity vnútornej kontroly systémov riadenia rizík v spoločnosti, c.) sledovanie auditu individuálnej účtovnej závierky a auditu konsolidovanej účtovnej závierky, d.) preverovanie a sledovanie nezávislosti audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu, e.) odporúčanie valnému zhromaždeniu na schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť, f.) určovanie termínu audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti, g.) informovanie valného zhromaždenia o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlenie ako štatutárny audit prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal Výbor v uvedenom procese. Iné výbory Emitent nezriadil.

  
  
  
  
  
  
           

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

          
           

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

          
           

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

  
  
  
           

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

  
           

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviesť všetky v súčasnosti vydané cenné papiere. V  § 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetky druhy cenných papierov)          

ISIN

Druh

Forma

Podoba

Počet

Menovitá hodnota

Opis práv

  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
 

% na ZI

Prijaté/neprijaté na obchodovanie

Obmedzená prevoditeľnosť (popis)

      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie)

áno

       
       

ISIN

SK4000021770

      

Druh

zabezpečený dlhopis

      

Forma

dlhopis na doručiteľa

      

Podoba

zaknihovaný cenný papier v CDCP

      

Počet

10000

      

Men. hodnota

1000

      

Opis práv

zverejnené v prospekte cenného papiera

      

Dátum začiatku vydávania

14.11.2022

      

Termín splatnosti menovitej hodnoty

14.11.2025

      

Spôsob určenia výnosu

4,25% p.a.

      

Termíny výplaty

raz ročne k 14.11., prvý krát 14.11.2023

      

Možnosť predčasného splatenia

nie

      

Záruka za splatnosť

áno

      

Záruky prevzali:

Ikopart 1

      

IČO

B88490

      

Obchodné meno

Ikopart 1 S.A.

      

Sídlo

22 rue des Bruyères, L-1274 Howald . B.P. 2508

      
  
  

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie

       
  
           

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)

  

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

  

Ikopart 1 S.A., rue des Bruyères, L-1274 Howald, Luxemburské veľkovojvodstvo vo výške 100% na základnom imaní a hlasovacích právach Emitenta.

  
  
  
  
  
  
           

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

  

Emitent nemá spoločníkov s osobitnými právami kontroly.

  
  
  
  
  
  
           

e) obmedzeniach hlasovacích práv

  

Neexistujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv.

  
  
  
  
  
  
           

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

  
  

Emitentovi nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a k obmedzeniam hlasovacích práv.

  
  
  
  
  
  
           

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

  

Štatutárny orgán, teda konatelia, sú volení a odvolávaní valným zhromaždením. Konatelia majú dostatočné odborné skúsenosti a znalosti, ako aj manažérsku a riadiacu prax. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie.

  
  
  
  
  
  
           

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

  

Právomoci štatutárneho orgánu su uvedené v Zakladateľskej listine spoločnosti, do ktorej je možné nahliadnuť v sídle spoločnosti, t.j. na adrese Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovenská republika.

  
  
  
  
  
  
           

i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

  
  
  

Spoločnosti nie sú známe žiadne uzavreté dohody charakteru uvedeného v tomto odseku.

  
  
  
  
  
  
           

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

  
  
  

Spoločnosti nie sú známe žiadne uzavreté dohody charakteru uvedeného v tomto odseku.

  
  
  
  
  
  
           

oblasť spoločenskej zodpovednosti  nefinančné informácie podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve

  

ak priemerný počet zamestnancov prekročí 500, uvedie informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na enviromentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a inforáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu, pričom uvedie najmä:

  
           

§ 20 ods. 9 a) stručný opis obchodného modelu

  
   
  
  
  
  
  
           

§ 20 ods. 9b) opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti

  
   
  
  
  
  
  
           

§ 20 ods. 9c) opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho z činnosti účtovnej jednotky, ktorý by mohol mať nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané aj opis obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré účtovná jednotka poskytuje, a opis spôsobuakým účtovná jednotka tieto riziká riadi

  
  
  
           
           
           
           
           
           
           

§ 20 ods. 9d) významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností

  
  
   
  
  
  
  
  
           

§ 20 ods. 9e) odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné

  
  
   
  
  
  
  
  
           

§ 20 ods. 12 zákona o účtovníctve dôvody nezverejnenia informácií podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve

  
   
  
  
  
  
  
           

§ 20 ods. 13 opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele takej politiky, spôsob, akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splnila aspoň dve z týchto podmienok:

  
  
  

a) celková suma majetku presiahla 20 000 000 EUR (§26 ods. 3 zákona o účtovníctve)

uviesť sumu

   

b)čistý obrat presiahol 40 000 000 EUR

uviesť sumu

   

c) priemerný počet zamestnancov presiahol 250

uviesť počet

   
   
  
  
  
  
  
           

podľa § 20 ods. 14 zákona o účtovníctve dôvody neuvedenia opisu politiky rozmanitosti podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve

  
   
  
  
  
  
  
           

§ 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze

  

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

  
  
  
  

Konatelia Ing.Zoltán Müller a Eric Lux v mene spoločnosti Lucron Finance 3, s.r.o., IČO: 54622182, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 161414/B, so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, vyhlasujeme, že ročná správa obsahuje, podľa našich najlepších znalostí, pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia Emitenta spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

  
  
  
  
  
  
           

Poznámky:

          

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent  nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č. 12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

  
  
  
  

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Ročná_správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail potom, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.                                                                                                                  

  
  
  

Forma tu uvedeného vypracovania ročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a ročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie ročnej správy. Ročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 34 zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent pred vypracovaním ročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

  
  
  
           
           
           

Základné údaje k účtovnej závierke

                         

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

( INDIVIDUÁLNA )

      

k    

31/12/2022

(v  celých eurách)

                         
                 
         
                 
         

Účtovná závierka

   
         

x

 – riadna

  
                      

 – mimoriadna

  
          

 – priebežná

  
                         
                         
                         

IČO:

54622182

                         

Obchodné meno ( názov účtovnej jednotky)

Lucron Finance 3, s.r.o.

                         

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

Legionárska 10

                         

PSČ

 

Názov obce

811 07

 

Bratislava

                         

Smerové číslo telefónu:

  

Číslo telefónu:

 

Číslo faxu:

 

  

+421 914 321 270

 

 

                         
                         

 Zostavená dňa:

Meno a funkcia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo meno a funkciu fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

3/1/2023

 

 Schválená dňa:

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Súvaha-aktíva -  v plnom rozsahu (v celých eurách)

  

Za obdobie od do:

08.06.2022-31.12.2022

  

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

08.06.2022-31.12.2022

  

Názov účtovnej jednotky:

Lucron Finance 3, s.r.o.

  

IČO:

54622182

  
        

Označ.

STRANA AKTÍV

Číslo riadku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

  

Brutto

Netto

  
   

Korekcia

 

Netto

  
 

Spolu majetok

01

8,518,862    

8,518,862    

7,500    

  

0    

  

A.

Neobežný majetok

02

8,350,000    

8,350,000    

0    

  

0    

  

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet

03

0    

0    

0    

  

0    

  

A. I. 1.

Aktivované náklady na vývoj

04

 

0    

   
   

       2.

Softvér

05

 

0    

   
   

       3.

Oceniteľné práva

06

 

0    

   
   

       4.

Goodwill

07

 

0    

   
   

       5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

08

 

0    

   
   

       6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

09

 

0    

   
   

      7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

10

 

0    

   
   

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet

11

0    

0    

0    

  

0    

  

A.II.1.

Pozemky

12

 

0    

   
   

2.

Stavby

13

 

0    

   
   

3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

14

 

0    

   
   

4.

Pestovateľské celky trvalých porastov

15

 

0    

   
   

5.

Základné stádo a ťažné zvieratá

16

 

0    

   
   

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

17

 

0    

   
   

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

18

 

0    

   
   

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

19

 

0    

   
   

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku

20

 

0    

   
   

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet

21

8,350,000    

8,350,000    

0    

  

0    

  

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách

22

 

0    

   
   

2.

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách

23

 

0    

   
   

3.

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

24

 

0    

   
   

4.

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám

25

8,350,000    

8,350,000    

   
   

5.

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám

26

 

0    

   
   

6.

Ostatné pôžičky

27

 

0    

   
   

7.

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok

28

 

0    

   
   

8.

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok

29

 

0    

   
   

9.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

30

 

0    

   
   

10.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

31

 

0    

   
   

11.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

32

 

0    

   
   

B.

Obežný majetok

33

168,862    

168,862    

7,500    

  

0    

  

B.I.

Zásoby súčet

34

0    

0    

0    

  

0    

  

B.I.1.

Materiál

35

 

0    

   
   

2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

36

 

0    

   
   

3.

Výrobky

37

 

0    

   
   

4.

Zvieratá

38

 

0    

   
   

5.

Tovar

39

 

0    

   
   

6.

Poskytnuté preddavky na zásoby

40

 

0    

   
   

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet

41

0    

0    

0    

  

0    

  

B.II.1.

Pohľadávky z obchodného styku  súčet

42

0    

0    

0    

  

0    

  

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

43

 

0    

   
   

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

44

 

0    

   
   

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku

45

 

0    

   
   

2.

Čistá hodnota zákazky

46

 

0    

   
   

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

47

 

0    

   
   

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

48

 

0    

   
   

5.

Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

49

 

0    

   
   

6.

Pohľadávky z derivátových operácií

50

 

0    

   
   

7.

Iné pohľadávky

51

 

0    

   
   

8.

Odložená daňová pohľadávka

52

 

0    

   
   

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet

53

56,702    

56,702    

7,500    

  

0    

  

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet

54

0    

0    

0    

  

0    

  

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

55

 

0    

   
   

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

56

 

0    

   
   

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku

57

 

0    

   
   

2.

Čistá hodnota zákazky

58

 

0    

   
   

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

59

56,702    

56,702    

   
   

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

60

0    

0    

   
   

5.

Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

61

 

0    

7,500    

  
   

6.

Sociálne poistenie

62

 

0    

   
   

7.

Daňové pohľadávky a dotácie

63

 

0    

   
   

8.

Pohľadávky z derivátových operácií

64

 

0    

   
   

9.

Iné pohľadávky

65

 

0    

   
   

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok súčet

66

0    

0    

0    

  

0    

  

B.IV.1.

Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách

67

 

0    

   
   

2.

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách

68

 

0    

   
   

3.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

69

 

0    

   
   

4.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

70

 

0    

   
   

B.V.

Finančné účty

71

112,160    

112,160    

0    

  

0    

  

B.V.1.

Peniaze

72

 

0    

   
   

2.

Účty v bankách

73

112,160    

112,160    

   
   

C.

Časové rozlíšenie súčet

74

0    

0    

0    

  

0    

  

C.  1.

Náklady budúcich období dlhodobé

75

 

0    

   
   

2.

Náklady budúcich období krátkodobé

76

 

0    

   
   

3.

Príjmy budúcich období dlhodobé

77

 

0    

   
   

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé

78

 

0    

   
   
        
        
        

Súvaha-pasíva -  v plnom rozsahu (v  celých eurách)

  

Za obdobie od do:

08.06.2022-31.12.2022

  

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

08.06.2022-31.12.2022

  

Názov účtovnej jednotky:

Lucron Finance 3, s.r.o.

  

IČO:

54622182

  
       

Označ.

STRANA PASÍV

Číslo riadku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

  
 

Spolu vlastné imanie a záväzky

79

8,518,862    

7,500    

  

A.

Vlastné imanie

80

-250,209    

7,500    

  

A.I.

Základné imanie súčet

81

7,500    

7,500    

  

A.I.   1.

Základné imanie

82

7,500    

7,500    

  

2.

Zmena základného imania

83

    

3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

84

    

A.II.

Emisné ážio

85

    

A.III.

Ostatné kapitálové fondy

86

    

A.IV.

Zákonné rezervné fondy

87

0    

0    

  

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

88

    

2.

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

89

    

A.V.

Ostatné fondy zo zisku

90

0    

0    

  

A.V.1.

Štatutárne fondy

91

    

2.

Ostatné fondy

92

    

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet

93

0    

0    

  

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

94

    

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

95

    

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

96

    

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov

97

0    

0    

  

A.VII.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov

98

    

2.

Neuhradená strata minulých rokov

99

    

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

100

-257,709    

0    

  

B.

Záväzky

101

8,769,071    

0    

  

B.I.

Dlhodobé záväzky súčet

102

8,514,342    

0    

  

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet

103

0    

0    

  

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

104

    

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

105

    

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku

106

    

2.

Čistá hodnota zákazky

107

    

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

108

    

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

109

    

5.

Ostatné dlhodobé záväzky

110

    

6.

Dlhodobé prijaté preddavky

111

    

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu

112

    

8.

Vydané dlhopisy

113

8,514,342    

   

9.

Záväzky zo sociálneho fondu

114

    

10.

Iné dlhodobé záväzky

115

    

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií

116

    

12.

Odložený daňový záväzok

117

    

B.II.

Dlhodobé rezervy

118

0    

0    

  

B.II.1.

Zákonné rezervy

119

    

2.

Ostatné rezervy

120

    

B.III.

Dlhodobé bankové úvery

121

    

B.IV.

Krátkodobé záväzky súčet

122

124,309    

0    

  

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku súčet

123

124,309    

0    

  

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

124

124,067    

   

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

125

    

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku

126

242    

   

2.

Čistá hodnota zákazky

127

    

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

128

    

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

129

    

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

130

    

6.

Záväzky voči zamestnancom

131

    

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia

132

    

8.

Daňové záväzky a dotácie

133

    

9.

Záväzky z derivátových operácií

134

    

10.

Iné záväzky

135

    

B.V.

Krátkodobé rezervy

136

130,420    

0    

  

B.V.1.

Zákonné rezervy

137

    

2.

Ostatné rezervy

138

130,420    

   

B.VI.

Bežné bankové úvery

139

    

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci

140

    

C.

Časové rozlíšenie súčet

141

0    

0    

  

C. 1.

Výdavky budúcich období dlhodobé

142

    

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé

143

    

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé

144

    

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé

145

    
       
       

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v  celých eurách)

  

Za obdobie od do:

08.06.2022-31.12.2022

  

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

08.06.2022-31.12.2022

  

Názov účtovnej jednotky:

Lucron Finance 3, s.r.o.

  

IČO:

54622182

  
         

Označ.

Text

Číslo riadku

Skutočnosť

 

bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie (predpoklad)

  

bežné účtovné obdobie

 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

   

*

Čistý obrat

01

      

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu  súčet

02

0    

0    

 

0    

  

I.

Tržby z predaja tovaru

03

      

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov

04

      

III.

Tržby z predaja služieb

05

      

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

06

      

V.

Aktivácia

07

      

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu

08

      

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

09

      

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu

10

137,390    

0    

 

0    

  

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

11

      

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok

12

      

C.

Opravné položky k zásobam

13

      

D.

Služby

14

137,390    

     

E.

Osobné náklady

15

0    

0    

 

0    

  

E.1.

Mzdové náklady

16

      

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

17

      

3.

Náklady na sociálne poistenie

18

      

4.

Sociálne náklady

19

      

F.

Dane a poplatky

20

      

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného majetku

21

0    

0    

 

0    

  

G.1.

Odpisy  k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného majetku

22

      

2.

Opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného majetku

23

      

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu

24

      

I.

Opravné položky k pohľadávkam

25

      

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

26

      

***

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

27

-137,390    

0    

 

0    

  

*

Pridaná hodnota

28

-137,390    

0    

 

0    

  

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu

29

57,432    

0    

 

0    

  

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

30

      

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet

31

0    

0    

 

0    

  

IX.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek

32

      

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek

33

      

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov

34

      

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet

35

0    

0    

 

0    

  

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek

36

      

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek

37

      

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku

38

      

XI.

Výnosové úroky

39

57,432    

0    

 

0    

  

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek

40

      

2.

Ostatné výnosové úroky

41

57,432    

     

XII.

Kurzové zisky

42

      

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií

43

      

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

44

      

**

Náklady na finančnú činnosť spolu

45

177,751    

0    

 

0    

  

K.

Predané cenné papiere a podiely

46

      

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok

47

      

M.

Opravné položky k finančnému majetku

48

      

N.

Nákladové úroky

49

46,342    

0    

 

0    

  

N.1.

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky

50

      

2.

Ostatné nákladové úroky

51

46,342    

     

O.

Kurzové straty

52

      

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie

53

      

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť

54

131,409    

     

***

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

55

-120,319    

0    

 

0    

  

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

56

-257,709    

0    

 

0    

  

R.

Daň z príjmov

57

0    

0    

 

0    

  

R.1.

Daň z príjmov splatná

58

      

2.

Daň z príjmov odložená

59

      

S.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

60

      

***

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

61

-257,709    

0    

 

0    

  
         
         

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

  

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

  

Za obdobie od do:

08.06.2022-31.12.2022

  

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

08.06.2022-31.12.2022

  

Názov účtovnej jednotky:

Lucron Finance 3, s.r.o.

  

IČO:

54622182

  

Ozn.

Obsah položky

Skutočnosť (v EUR)

  

Vykazované obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

  
  

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

  

Z/S

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

-257,709    

0    

  

A.1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.)  (+/-)

119,330    

0    

  

A.1.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)

    

A.1.2.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

    

A.1.3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

    

A.1.4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

130,420    

   

A.1.5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

    

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

    

A.1.7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

    

A.1.8.

Úroky účtované do nákladov (+)

46,342    

   

A.1.9.

Úroky účtované do výnosov (-)

-57,432    

   

A.1.10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   (-)

    

A.1.11.

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)

    

A.1.12.

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

    

A.1.13.

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

    

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)

132,539    

0    

  

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

    

A.2.2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

132,539    

   

A.2.3.

Zmena stavu zásob (-/+)

    

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)

    
 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)

-5,840    

0    

  

A.3.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

    

A.4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

    

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

    
  

A.6.

Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

    
 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S+A1 až A.6.)

-5,840    

0    

  

A.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)

    

A.8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

    

A.9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

    
 

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A1 až A9)

-5,840    

0    

  

Peňažné toky z investičnej činnosti

  

B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

    

B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

    

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

    

B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

    

B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

    

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

    

B.7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,  ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

    

B.8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

    

B.9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek  poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

    

B.10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou  konsolidovaného celku (+)

    

B.11.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)

    

B.12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)

    

B.13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej  činnosti (-)

    

B.14.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)

    

B.15.

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do  investičných činností (-)

    

B.16.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú   činnosť (+)

    

B.17.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

    

B.18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)

    

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

    

B.

Čisté  peňažné  toky  z investičnej  činnosti  (súčet B. 1. až B. 19.)

0    

0    

  

Peňažné toky z finančnej činnosti

  

C.1.

Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

0    

7,500    

  

C.1.1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

    

C.1.2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)

 

7,500    

  

C.1.3.

Prijaté peňažné dary (+)

    

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

    

C.1.5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)

    

C.1.6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou jednotkou (-)

    

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

    

C.1.8.

Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

    

C.2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)

118,000    

0    

  

C.2.1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

    

C.2.2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

    

C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

    

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

    

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

8,468,000    

   

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

-8,350,000    

   

C.2.7.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

    

C.2.8.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

    

C.2.9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)

    

C.3.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

    

C.4.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

    

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za  peňažné toky z investičnej činnosti (-)

    

C.6.

Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z  investičnej činnosti (+)

    

C.7.

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť do finančných činností (-)

    

C.8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

    

C.9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

    

C.

Čisté  peňažné  toky  z finančnej  činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)

118,000    

7,500    

  

D.

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)

112,160    

7,500    

  

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného  obdobia (+/-)

0    

0    

  

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného  obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu,  ku ktorému   sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

112,160    

7,500    

  

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

    

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného  obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje    účtovná závierka (+/-).

112,160    

7,500    

  
       
       
   

Kontrolný list

 

Typ formálnej kontroly

Výsledok formálnej kontroly

 

Informačná povinnosť za rok

Test vyhovel formálnej kontrole

 

IČO

Test vyhovel formálnej kontrole

 

Obchodné meno

Test vyhovel formálnej kontrole

 

Zverejnenie ročnej správy,

Test vyhovel formálnej kontrole

 

Údaj o audite

Test vyhovel formálnej kontrole

 

Údaj o konsolid. účt. závierke

Test vyhovel formálnej kontrole

 

Údaj o dlhopisoch

Test vyhovel formálnej kontrole

 

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

Test vyhovel formálnej kontrole