pre investorov.

Dňa 14.6.2018 vydala spoločnosť Lucron svoju historicky prvú dlhopisovú emisiu v celkovej menovitej hodnote 10.000.000,- EUR. Ide o dlhopisy s 5-ročnou splatnosťou, nulovým kupónom a emisným kurzom 80% z menovitej hodnoty ku dňu vydania dlhopisov. Pri týchto podmienkach ide o ročný výnos pre investorov na úrovni 5%. Ručiteľom emisie je luxemburská materská spoločnosť Lucronu - Ikopart 1 S.A.

Dlhopisy sú obchodovateľné na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.


Stiahnuť prospekt cenného papiera


Stiahnuť auditovanú ročnú závierku k 31.12.2018


Stiahnuť ročnú správu emitenta k 31.12.2018

kontaktujte nás

STEINERKA Business Center, Legionárska 10
811 07 Bratislava, Slovakia

info@lucron.sk
+421 910 980 717