Lucron Finance 2, s.r.o.

Spoločnosť Lucron Finance 2, s.r.o. udelila mandát Slovenskej sporiteľni, a.s. ako Vedúcemu manažérovi novej emisie dlhopisov zabezpečených ručiteľským vyhlásením a záložným právom podľa slovenského práva v mene euro so splatnosťou 5 rokov. Emisia dlhopisov sa uskutoční v blízkej budúcnosti v závislosti od aktuálnych trhových podmienok.

V zmysle Smernice 2014/65/EU (“MIFID II”), cieľový trh tvorcu produktu (MIFID II riadenie produktu) vyššie uvedenej transakcie na primárnom trhu sú retailoví klienti, profesionálni klienti a oprávnené protistrany (všetky distribučné kanály).


Leták dlhopisu Lucron Finance 2


Oznámenie udelenia mandátu


Stiahnuť prezentáciu skupiny pre investorov


Stiahnuť auditovanú ročnú závierku IKOPART 1 k 31.12.2019


Stiahnuť auditovanú ročnú závierku IKOPART 1 k 31.12.2020


Stiahnuť auditovanú závierku Lucron Finance 2, s.r.o. k 31.7.2021


Prospekt z 8. septembra 2021


Dodatok č. 1 zo dňa 6. decembra 2021 k Prospektu


Zakladateľská listina Emitenta


Zakladateľská listina Ručiteľa


Stanovy Ručiteľa


Ručiteľské vyhlásenie


Stiahnuť prezentáciu aktualizácie projektu Nesto k 01.12.2021

kontaktujte nás

STEINERKA Business Center, Legionárska 10
811 07 Bratislava, Slovakia

+421 910 980 717

Informácie o projektoch
Zamestnanie
Médiá