Lucron Finance 2, s.r.o.

Dlhopis Lucron Finance 2 2026 / 20.000.000 EUR / 2026

Spoločnosť Lucron Finance 2, s.r.o. udelila mandát Slovenskej sporiteľni, a.s. ako Vedúcemu manažérovi novej emisie dlhopisov zabezpečených ručiteľským vyhlásením a záložným právom podľa slovenského práva v mene euro so splatnosťou 5 rokov. Emisia dlhopisov sa uskutoční v blízkej budúcnosti v závislosti od aktuálnych trhových podmienok.

V zmysle Smernice 2014/65/EU (“MIFID II”), cieľový trh tvorcu produktu (MIFID II riadenie produktu) vyššie uvedenej transakcie na primárnom trhu sú retailoví klienti, profesionálni klienti a oprávnené protistrany (všetky distribučné kanály).