Lucron Finance, s.r.o.

Dlhopis Lucron Finance 1 / 10.000.000 EUR / 2023

Dňa 14.6.2018 vydala spoločnosť Lucron Finance, s.r.o. svoju historicky prvú dlhopisovú emisiu v celkovej menovitej hodnote 10.000.000,- EUR. Ide o dlhopisy s 5-ročnou splatnosťou, nulovým kupónom a emisným kurzom 80% z menovitej hodnoty ku dňu vydania dlhopisov. Pri týchto podmienkach ide o ročný výnos pre investorov na úrovni 5%. Ručiteľom emisie je luxemburská materská spoločnosť Lucronu – Ikopart 1 S.A.

Dlhopisy sú obchodovateľné na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.