Lucron Finance, s.r.o.

Dlhopis Lucron Finance 1 / 10.000.000 EUR / 2023

Dňa 14.6.2018 vydala spoločnosť Lucron Finance, s.r.o. svoju historicky prvú dlhopisovú emisiu v celkovej menovitej hodnote 10.000.000,- EUR. Ide o dlhopisy s 5-ročnou splatnosťou, nulovým kupónom a emisným kurzom 80% z menovitej hodnoty ku dňu vydania dlhopisov. Pri týchto podmienkach ide o ročný výnos pre investorov na úrovni 5%. Ručiteľom emisie je luxemburská materská spoločnosť Lucronu – Ikopart 1 S.A.

Dlhopisy sú obchodovateľné na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Správa nezávislého audítora spoločnosti Lucron Finance, s.r.o. k 31.12.2023 – doplnenie Výročná správa Lucron Finance, s.r.o. za rok 2023 Ročná správa emitenta Lucron Finance, s.r.o. k 31.12.2023 Polročná správa emitenta Lucron Finance, s.r.o. k 30.06.2023 Priebežná účtovná závierka Lucron Finance, s.r.o. k 30.06.2023 Výročná správa Lucron Finance, s.r.o. za rok 2022 Ročná správa emitenta Lucron Finance, s.r.o. za rok 2022 Priebežná účtovná závierka Lucron Finance, s.r.o. k 30.06.2022 Polročná správa emitenta Lucron Finance, s.r.o. k 30.06.2022 Lucron Finance – Ročná správa emitenta 2021 – doplnenie Lucron Finance – Výročná správa 2021 Lucron Finance – Ročná správa emitenta 2021 Priebežná účtovná závierka Lucron Finance, s.r.o. k 30.06.2021 Polročná správa emitenta Lucron Finance, s.r.o. k 30.06.2021 Mimoriadne valné zhromaždenie 09.09.2021 – Zmena sídla spoločnosti na: Legionárska 10, Bratislava 811 07 Účtovná závierka Lucron Finance, s.r.o. k 31.12.2020 Výročná správa Lucron Finance, s.r.o. za rok 2020 Ročná správa emitenta Lucron Finance, s.r.o. k 31.12.2020 Priebežná účtovná závierka Lucron Finance, s.r.o. k 30.06.2020 Polročná správa emitenta Lucron Finance, s.r.o. k 30.06.2020 Účtovná závierka Lucron Finance, s.r.o. za rok 2019 Výročná správa Lucron Finance, s.r.o. za rok 2019 Ročná správa emitenta Lucron Finance, s.r.o. k 31.12.2019 Polročná správa emitenta Lucron Finance, s.r.o. k 30.06.2019 Stiahnuť prospekt cenného papiera Stiahnuť ročnú správu emitenta k 31.12.2018 Stiahnuť auditovanú ročnú závierku k 31.12.2018